در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اهميت مباحث كتاب حاضر را از دو منظر مي توان مورد توجه قرار داد:
نخست توجه ويژه به روش هاي كيفي تحقيق كه در رويكرد ممتاز مقالات كتاب حاضر شاهد آن هستيم. به منظور دميدن روحي تازه در كالبد روش شناختي مطالعات عرصه دين و رسانه، سياستگذاران و پژوهشگران اين حوزه بايد الويت روش هاي كيفي را درك و به طور عملي آن را پياده سازند. دوم، لزوم توجه به تمايزات موجود ميان رويكردهاي اسلامي و غيراسلامي (و سكولار) در حوزه دين، رسانه و فرهنگ. به طور مسلم ميان پيش فرض ها، مباني اعتقادي، روش شناسي ها و نتايج به دست آمده در اين رويكردها تمايزاتي وجود دارد كه نبايد و نمي توان از آنها چشم پوشي كرد.


شناسنامه

کليد واژگاني در باب دين، رسانه و فرهنگ
كد: 1808
به کوشش: امير يزديان
ويراستار: محمدصادق دهقان
ناشر و تهيه‌كننده: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما _ تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار: 2915510
info@irc.ir www.irc.ir
شابك: 9 ـ 226 ـ 514 ـ 964 ـ 978 / 226-9ـ514ـ964 ـ978 ISBN: