در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين نوشتار، به گونه شناسي رفتار پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله با زنان خواهيم پرداخت و هر «گونه» را جداگانه بررسي خواهيم كرد و به كمك احاديث و روايات صدر اسلام و زمان حيات پيامبر افزون بر شواهد و مستندات، به زواياي كم رنگ و حاشيه اي گزارش ها نيز خواهيم پرداخت. «اسوه حسنه» بودن رسول خدا صلي الله عليه و آله و جايگاه والاي اين راهنماي بشر كه پايان بخش سلسله نبوت و كامل كننده رسالت است و همچنين ضرورت شناخت راهنمايان بشري و الگوگيري از آنان در ابعاد گوناگون، ضرورت اين پژوهش را مشخص مي كند. در حقيقت، نياز بشر به الگو در مراحل مختلف زندگي از يك سو و فلسفه وجودي راهنمايان بشر به ويژه رسول خاتم از سوي ديگر، پرداختن به مبحث گونه شناسي رفتاري پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله را ضروري مي سازد. آگاهي از چگونگي رفتار پيامبر با زنان و شناخت الگوي مناسب رفتاري و تبيين آن براي مردم، از اهداف اين پژوهش به شمار مي رود.


شناسنامه

گونه شناسى رفتار پيامبر اعظم با زنان صلى الله عليه و آله كد: نويسنده: ناهيد طيبى نام ويراستار: منيره ماشاءاللهى ناشر و تهيه كننده : مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما چاپ: نگارش نوبت چاپ: اول / 1386 شمارگان: 1500 بها: ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: - - -ISBN: - - -