// کتاب / گنجينه 64 ـ 65

پيشگفتار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

پيشگفتار

وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَميعاً و لَاتَفَرَّقوا. (آل عمران: 103)
همگان دست در رسن خدا زنيد و متفرق مشويد.
اي نور ديده صلح به از جنگ و داوري (حافظ)