ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

يكي از پرسش هاي مهم در تاريخ انديشه سياسي معاصر، توجه اسلام به مسائل حيات سياسي انسان است. به ويژه اين پرسش درباره قرآن كريم ـ منبع اصلي معرفت ديني ـ مطرح بوده است كه آيا به مسايل حيات سياسي انسان تدوين كرد يا خير؟
ريشه يابي تاريخي چنين پرسش هايي آشكار مي كند كه خاستگاه آنها انديشه سياسي غرب بوده است. انديشمندان و متوليان امور سياسي غرب به دليل جامع و كامل نبودن معارف ديني مسيحيت و نيز به دليل فساد متوليان دين، از چند قرن پيش به اين سو، به جداسازي سياست از دين پرداخته اند. با سلطه سياسي نظامي غرب بر جهان اسلام، تلاش بسياري شد كه مسايل و مشكلات نظري و عملي غربيان در زمينه دين، به جامعه مسلمانان نيز گسترش يابد. با اين حال، غنايمحتوايي دين اسلام، مانع اصلي در به ثمر رسيدن اين توطئه بود. قرآن، كتاب جامع و كامل انسان سازي است كه معارف آن تنها به امور فردي و باطني انسان ها محدود نمي شود. هدف از فرو فرستادن قرآن، هدايت فرد فرد انسان ها و تهذيب نفوس است. با اين حال، هدايت سياسي ـ اجتماعي مردم به دست واليان الهي امكان پذير مي شود. البته مردم نيز نقش محوري در برپايي عدل و قسط را بر عهده دارند. اگر زمام امور و سررشته تصميم هاي سياسي و اجتماعي در دست ديگران باشد و آموزه هاي قرآن كريم، ملاك تصميم گيري در اين ساحت از حيات بشري نباشد، اين آموزه ها به تدريج فراموش مي شود و بشر به ورطه كفر و جاهليت خواهد افتاد.
با ژرف نگري در معارف قرآن، آموزه هايي اساسي را در حوزه هاي فلسفه سياسي، علم سياست و فقه سياسي مي توان يافت. ازاين رو، پژوهش گر ارجمند، جناب آقاي ابوالحسن حسني كوشيده است تا از درياي معارف قرآني، گوهرهاي درخشان آموزه هاي سياسي را در اختيار برنامه ريزان و برنامه سازان ارجمند قرار دهند. با سپاس از ايشان، اميد داريم كشف كند كه اين پژوهش در نگاه اصحاب رسانه مقبول افتد.

انّه وليّ التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما