15. خير براي كيست؟ در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

15. خير براي كيست؟

اميرمؤمنان علي عليه السلام مي فرمايد:
در دنيا جز براي دو كس خير نيست:
يكي گناهكاري كه با توبه جبران كند و [ديگري] نيكوكاري كه در كارهاي خير شتاب ورزد.1