16. آثار توبه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

16. آثار توبه

خداوند بندگان گناهكار خود را با كمبود ميوه ها و جلوگيري از نزول بركات و بستن در گنج هاي خيرات آزمايش مي كند؛ براي آنكه توبه كننده اي بازگردد و گناهكار، دل از معصيت بكند و پند گيرنده، پند گيرد و بازدارنده، راه نافرماني را بر بندگان خدا ببندد و همانا خداوند، استغفار و آمرزش خواستن را وسيله دايمي فرو ريختن روزي و موجب رحمت خود قرار داد و فرمود:
از پروردگار خود آمرزش بخواهيد كه آمرزنده است، بركات خود را از آسمان بر شما فرو مي بارد و با بخشش اموال فراوان و فرزندان، شما را ياري مي دهد و باغستان و نهرهاي پر آب در اختيار شما مي گذارد. (نوح:10و11)
پس رحمت خدا بر آن كس كه به استقبال توبه رود و از گناهان خود پوزش طلبد و پيش از آنكه مرگ او فرا رسد، اصلاح شود.1