// کتاب / قيام توابين

ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

نهضت حسيني و قيام عاشورا از واقعه اي بي نظير در تاريخ انساني است؛ واقعه اي حماسي، عبرت آموز، سوزناك و از يك سو نشانگر چهره كريه و زشت ظالمان. دامنه نهضت عاشورا از شروع ماجرا تا عصر عاشورا و نيز پي آمدها و آثارش، چنان گسترده است كه هر چه دراين باره گفته آيد و نوشته شود، باز در برابر آن درياي بيكران، اندكي بيش نيست و همه واقعيت هاي آن را نمي توان در نظري جامع بازگو كرد.
يكي از مباحث مهم در عرصه عاشوراپژوهي، بررسي وقايع رخ داده پس از حادثه عاشوراست كه مي توان از پيامدهاي آن حادثه عظيم و ماندگار دانست. از جمله آن حوادث، قيام گروهي از خواص مردم كوفه با عنوان «توابين» است. اين گروه كساني بودند كه پيش از وقوع حادثه عاشورا، با فرستادن نامه هاي متعدد، هواداري و حمايت خويش را از امام حسينعليه السلام اعلام كردند، ولي هنگام واقعه و لحظه حساس، از جانبداري وليّ و حجّت خدا سر باز زدند و امام خويش را ياري نكردند.
واكاوي قيام توابين، نقش خواص در جامعه و به ويژه نقش آنان در حمايت و اطاعت محض از حاكم جامعه اسلامي را روشن مي سازد. توابين عده اي از مردم عادي كوفه نبودند كه بتوان براي آنان عذري تراشيد؛ آنان از بزرگان قبايل كوفه و نفوذيان جامعه زمان خود بودند و مي توانستند افراد زيادي را تجهيز كنند و به ياري امام حسينعليه السلام بشتابند.
در موضوع قيام توابين، پژوهش هاي جداگانه كمتر صورت گرفته و بيشتر در كتاب هاي مقتل يا تاريخي مربوط به واقعه عاشورا و حوادث پس از آن در اين باره مطالبي بازگو شده است. ازاين رو، نويسنده محترم و پژوهشگر ارجمند جناب آقاي سيدعلي محمدي تكازيني با جست وجو در منابع تاريخي درصدد برآمده تا گوشه هايي از قيام توابين را قمي كند. با قدرداني از زحمات ايشان اميد است برنامه سازان رسانه صدا و سيما از اين اثر در برنامه هاي مربوط به حادثه عاشورا به شايستگي بهره برند.

و من الله التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما