// کتاب / قيام توابين

فصل اول: مردم شناسي كوفه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

فصل اول: مردم شناسي كوفه

حادثه كربلا روي مسلمانان، به ويژه شيعيان كوفه بسيار اثر گذاشت، تأثيري كه در تثبيت و تداوم مذهب تشيع بسيار چشم گير بود. شيعيان كوفه با تأثيرپذيري از اين واقعه از هيچ كوششي فروگذار نكردند و ايثارگري خود را نشان دادند. يكي از نمونه هاي آن 7 قيام توابين است. براي آشنايي با زمينه هاي اين قيام، در اين فصل مردم شناسي كوفه و چگونگي تعامل آنان با خلفا را پي مي گيريم.