پيش گفتار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

پيش گفتار

كتاب حاضر، دربردارنده لطايف و ظرايف آموزندهاي از زندگي بزرگان و دانشمندان ديني است، دانشمنداني كه پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله آنان را برتر از پيامبران بنياسرائيل دانسته و فرموده است: «عُلَماءُ اُمَّتي كَأنبِياءِ بَني إسْرائيلَ؛ علماي امت من همانند پيامبران بني اسرائيل هستند1 اين تعبير پيامبر خدا برخاسته از اهميت، عظمت و حساسيت كار و خدمت دانشمندان دين اسلام است؛ آنان كه به پيروي از مولايشان حضرت علي(ع)، از زرق و برق هاي فريبنده زندگي چشم فرو بستند و با زهد و پرهيزكاري و رياضتهاي معنوي زندگي كردند، مربي مردم عصر خويش و مصلح جامعه خود شدند. آنان كه مدافع حريم شريعت مقدس و پاسدار مرزهاي انديشه اسلامي بودند و دين را نه براساس پندار و پسند خواسته خود، بلكه براساس حقيقت و باطن دين و آنگونه كه هست، معرفي كردند و در اين راه، چه زخم زبانها كه نشنيدند و چه بيمهريها و بي وفايي ها كه نديدند. با اين حال، سرزنش، در عزم راسخ و اراده پولادين آنها كمترين اثري به جا نگذاشت.
آنان هرگز در برابر دنياطلبان و دنياخواران سر تسليم فرود نياوردند و در مقابل، هنگام مناجات و عبادت پروردگار جهان، با خشوع و فروتني، سر نياز به درگاه آفريدگار بينياز به زمين ساييدند و دست التماس به آستان او بلند كردند و اشك از ديدگان فرو ريختند و هنوز، صداي ناله هاي پرسوز و گداز آنان در دل شب به گوش مي رسد.
از ديگر سو اين بزرگ دانشمندان فرهيخته، در راه هدف نوراني خود از عنايت و لطف الهي و توجهات غيبي بهره مند شدند. پس رازهاي بسيار بر آنان آشكار شد، حجابها از برابر ديدگانشان كنار رفت و ديدند آنچه را ديگران از ديدن آن ناتوان بودند و كاشف رازها و رمزها شدند.
در اين ميان، دانشمندان شيعه را بايد مصداق حقيقي «فِي الْاَرْضِ مَجْهُولٌ وَ فِي الْسَّماءِ مَعْرُوفٌ؛ در زمين، ناشناس و گمنام و در آسمان شناخته شدهاند»، دانست كه تاريخ شيعه به داشتن چنين بزرگان و وارستهگاني تا ابد بر خود مي بالد. آنان مشعلدار هدايت انسان و علم دار مكتب شيعه بوده و هستند.
بهرهگيري از آثار مكتوب اولياي الهي، خود، نوعي همنشيني با آنان است و خواننده با مطالعه ظرافتهاي اخلاقي دانشمندان و بزرگان، از عنايت هايي كه بر آنان شده است، بهره مي برد.
ازاين رو، بزرگان همواره به مطالعه آثاري كه گويندگان و نويسندگان آن، افراد وارسته و پرهيزكارند، سفارش ميكنند. در روايتي گران سنگ از رسول خدا صلی الله علیه و آله است: «عِنْدَ ذِكْرِ الصّالِحينَ يَنْزِلُ الْرَّحْمَةَ؛ آنجا كه از خوبان ياد شود، رحمت الهي نازل ميشود».2
بيترديد، مكتب شيعه مرهون رنجها و كوششهاي بيوقفه دانشمندان و فقيهاني برجسته و بزرگ است كه در حفظ آموزههاي نوراني اين مكتب از هيچ كوشش و ايثاري دريغ نكردند؛ سرو قامتاني كه در پاسداري از مرزهاي اين مكتب لحظهاي آرام نداشتند و چه بسا در اين راه به خون خويش غلتيدند.
آشنايي با زندگي اين بزرگان در پيمودن راه كمال و رسيدن انسان به قرب الهي راه گشاست؛ زيرا دست يافتن به كمال حقيقي و مقامات معنوي، بدون الگو امكانپذير نيست. مرحوم حاج شيخ عباس قمي در اين زمينه مينويسد:
در مطالعه تواريخ علماي بلند مرتبه و مراجعه به شرح حال فضلاي گرانقدر، لذت و سروري به انسان دست ميدهد كه نفس انسان را تشويق به پيروي از آثار ايشان ميكند تا عملش را همگون با عمل صالح آنها كند و اين ترغيب باعث ميشود انسان، در اندك زماني از حضيض جهان مادي به اوج علم و از مرتبه نقصان به مدارج كمال، بالا رود.3
در زندگي و شرح حال بزرگان دين و دانشمندان اخلاق محور، اندرزهايي براي انسانهاي معاصر و الگويي براي آيندگان نهفته است كه مطالعه و به كارگيري آنها انسان را در رسيدن به قلههاي معرفت و كمال ياري مي كند و زيبازيستي را به وي ميآموزد. بنابراين، بايسته است زندگينامه سراسر افتخار اين الگوهاي ارزنده و برجسته تاريخ حفظ و به آيندگان منتقل شود. برهمين اساس، در اين نوشتار تلاش شده است تا حد امكان، جنبههاي معنوي و اخلاقي دانشمندان و بزرگان بيان شود؛ كه هر يك از آنها درسي است براي ره پويان طريق كمال. مطالعه جلوههاي زيبا و چشمنواز زندگي بزرگان، به انسان كمك خواهد كرد تا در عبور از دشواريها و تنگناها با بصيرت، توكل و عشق پيش رود.
وقتي پنجرهاي رو به باغ سبز زندگي بزرگان ميگشاييم، نسيمي از روشني و پاكي بر جانمان ميوزد و ما را پرنشاط، شاداب و سرسبز مي سازد. مطالعه نكتهها و لطايف زندگي دانشمندان و بزرگان دين، مانند گلگشت در بوستاني خرم و دلپذير است كه مشام جان را از بوي جان بخش گلها و چشم را از زيباييهاي گوناگون آنها بهرهمند ميسازد. مهم اين است كه از كنار اين گلها (ظرايف و لطايف) بيتوجه نگذريم، بلكه با درنگ و تأملي دقيق، عبرت و پندي آموزنده بگيريم كه زيبايي و عطر گلها، رهآورد تجربهها، ژرفانديشيها، صداقتها و معرفتهاست. اين گلها، بذرهاي به ثمر نشسته ايمان و آگاهي هستند.
پس بايسته است زندگينامه اين بزرگواران را بخوانيم، درباره آن بينديشيم، براي ديگران بازگو كنيم و از همه مهمتر آن را در زندگي به كار بنديم.
به يقين، پژوهش درباره زندگي پربار دانشمندان و كوشش در راه بهره گيري از سيره علمي و عملي رهروان كوي حق و راستي، از بزرگ ترين عبادتها و ارزشمندترين كوشش هاست. بيان گفتار و رفتار بزرگان و دانشمندان دين و انديشه درباره سيره آنان، خفتگان را بيدار، خستگان را پرنشاط و اميدوار، گمشدگان وادي سرگرداني را به شاهراه سعادت رهنمون و كام تشنگان معرفت را از درياي عرفان سيراب مي سازد.
در روزگاري كه نسل جوان ما در اعماق خطرهاي گوناگون، در جستوجوي الگويي عملي است تا با پيروي از آن راه را از چاه بازشناسد، معرفي اين اختران تابناك آسمان هدايت و معنويت، ميتواند بهترين هديه به آنان باشد. بيشك، آشنايي با زندگي عالمان رباني؛ يعني آنان كه هم ارتباطي عميق با پروردگار و هم پيوندي محكم با بندگان خدا دارند، براي همه ره پويان راه سعادت الگويي ارزنده است. با مطالعه دقيق و هوشمندانه زندگي آنان ميتوان به نكتههاي بسيار مهم و ارزشمندي دست يافت كه راه گشاي زندگي خواهد بود. اين دانشمندان راستين، حجتهاي الهي بر روي زمين هستند كه اگرچه ما نمي توانيم به مقام انبيا و اوصيا(ع) برسيم، مي توانيم مانند اين بزرگان، راه سعادت و رستگاري را بپيماييم؛ چراكه اين بزرگواران در شرايطي شبيه ما زيسته و ثابت كرده اند، مي توان با ايمان و اراده، تا مرزهاي عصمت پيش رفت.
سيره آموزنده علمي و عملي دانشمندان و بزرگان دين، الگويي كامل براي همگان است. البته نبايد فراموش كرد با فضل الهي بايد راه كمال را پيمود كه «وَلَوْ لا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا» (نور: 21) و پروردگار بيهمتا به جهاد مجاهدان نفس توجه و با نويد جاويد «وَالْذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنّهُمْ سُبُلَنا» (عنكبوت: 69) راه را براي پويندگان مسير كمال آسان خواهد كرد. بنابراين، ميتوان با بزرگداشت اين مردان وارسته و تاريخ ساز، نسل امروز را با پاسداران دين و آيين آشنا كرد و زمينههاي رشد، كمال و پيشرفت را در آنان بارور ساخت. به اين ترتيب، ره پويان دانش و معرفت، در پرتو اين آشنايي، از اندوختههاي زندگي آنان بهرهمند مي شوند.
بيشك، اولياي الهي و اسوههاي والا، رسم انسانيت و خدايي زيستن را به انسان ميآموزند و سعادت جامعه را تضمين ميكنند و زلال معرفت را در كام تشنگان محبوب مي ريزند. براين اساس، ما در اين مجموعه برآنيم به بيان جلوههايي از ظرافتهاي اخلاقي دانشمندان و بزرگان دين بپردازيم. اميد است به لطف پروردگار بي همتا، مقبول طبع صاحب نظران نكته سنج و اخلاق گرا قرار گيرد.
نوشته اي كه فرا روي شماست، شرحي مختصر از احوال و جنبه هاي زندگي عالمان عابد و صالح، و پاسخي است به نياز روزافزون و عطش ره پوياني كه در پي تعالي دين و كمال انساني هستند. اميد كه شرح حال اين دانشمندان و بزرگان فرهيخته، روشن گر راه انسان ها، به ويژه جوانان باشد و ما را توشه اي براي روز بي توشه.