مقدمه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مقدمه

عبدالله بن عمير كيست؟
ازدي از راويان معروف و معتبر واقعه كربلا ميگويد: شخصي از قبيله بني كلب به نام ابوجناب برايم گفت: عبدالله بن عمير كلبي از خاندان بني عليم در كوفه بر سر چاه بني جعد خانه اي داشت، هنگامي كه لشكريان عمر بن سعد در نخيله سان ميديدند تا به جنگ حسين(ع) بيايند، سخت ناراحت گرديد و گفت: به خدا شيفته جهاد با مشركان بودم، اميدوارم جهاد با اينها كه با پسر دخت پيغمبر خويش ميجنگند، ثوابش نزد خدا از جهاد با مشركان كمتر نباشد. سپس پيش همسر خود رفت و آنچه را شنيده و ديده بود، با او در ميان گذاشت و از قصد خويش وي را آگاه كرد.
آن زن باايمان در جوابش گفت: به راستي نيك دريافتي، خدا تو را در هر كاري به درستي هدايت كند. به ياري حسين بشتاب، ولي مرا هم با خود ببر! هر دو نزد حسين(ع) آمدند و همراه آن حضرت بودند تا آنكه به شهادت رسيدند.