مقدمه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مقدمه

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. همچنين مي كوشد تا سياست هاي حاكم بر نظام كشورهاي غربي همچون امريكا و انگليس و نيز اسراييل را نشان دهد.
امروزه كمتر عرصه اي را مي توان يافت كه به گونه اي از انگاره هاي فكري و فلسفي و فرآورده هاي تمدن غرب اثر نپذيرفته باشد. با اين كه آثار مثبت تمدن غرب را نمي توان يك سره نفي كرد، به نظر مي رسد بازخواني آثار و پژوهش هاي انتقادي محققان غربي در زمينه هاي گوناگون، براي آشنايي بيشتر مخاطبان فرهيخته در حوزه غرب شناسي بسيار راه گشا باشد.
مباحث اين مجموعه، برگزيده و فشرده اي از مقاله هاي ترجمه شده در نشريه «سياحت غرب» مركز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما است. عنوان هاي هفت جلدي پيش رو عبارتند از:
1. رسانه سلطه، سلطه رسانه (تبليغات رسانه در خدمت سياست امريكا)؛
2. جنگ نرم رسانه اي (تهاجم بر ضد اسلام و ايران)؛
3. تكنولوژي و چالش هاي فرارو؛
4. قاب جادو (آسيب هاي اينترنت و تلويزيون در غرب)؛
5. معماران امپراتور (چه كسي بر امريكا حكومت مي كند؟)؛
6. امريكا، محور شرارت؛
7. استعمار مدرن (جهاني شدن يا جهاني سازي؛ آثار و پي آمدها).
آنچه در اين مجلد آمده اين است كه يكي از گرفتاري هاي بشر امروزي، دگرگوني هاي فني و تكنولوژيك است كه با سرعت فزاينده اي شكل مي گيرد. صرف نظر از مزيت هاي تكنولوژي، انسان عصر كنوني نه تنها به آرامش و آسايش نرسيده، دچار معضل هاي اجتماعي جديدي نيز شده است. ويژگي عصر ديجيتال، تضعيف بنيان هاي معرفتي و اخلاقي و سرگرداني در جامعه بشري است كه «تكنولوژي و چالش هاي فرارو» به بخشي از آنها مي پردازد.
در پايان، ضمن قدراني از مديران و مسئولان مركز پژوهش هاي اسلامي، تلاش هاي پژوهشگر گران قدر، آقاي مهدي نصيري؛ سردبير محترم نشريه «سياحت غرب» و همكارانشان را ارج مي نهيم. همچنين از همكاران پژوهشي (به ترتيب حروف الفبا)، حبيبه برغمدي، اسماعيل پرور، وحيده پيشوايي، محمدعلي روزبهاني، حميد رحماني و سيد محمود طاهري كه در تنظيم و تدوين موضوعي اين مجموعه به ما ياري رساندند، سپاس گزاري مي كنيم.