1. تولد و دوران كودكي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

1. تولد و دوران كودكي

ابوجعفر محمد بن وجيه الدين محمد بن حسن (597 ـ 673 ه‍ .ق) ملقب و مشهور به نصيرالدين، محقق طوسي، خواجه و استادالبشر، دانشمند برجسته شيعه مذهب ايران در قرن هفتم هجري بود. پدر خواجه از عالمان جهرود از توابع قم بود. بنا به گفته اي، محمد بن حسن، پدر خواجه، براي زيارت بارگاه امام رضا عليه اسلام ، از قم به مشهد رفت كه هنگام بازگشت، همسرش بيمار شد. ازاين رو، وي در طوس زيست و به تدريس در يكي از مدرسه هاي ديني پرداخت. بدين ترتيب، خواجه صبح روز شنبه، يازده جمادي الاولي 597 ه‍ .ق در آن جا به دنيا آمد1 و محمد بن حسن تصميم به اقامت هميشگي در آنجا گرفت. بنابر نظري ديگر، خواجه در جهرود قم به دنيا آمد.2 متأسفانه درباره پدر ايشان البته، اطلاعات ناچيزي در دست است، ولي از همين مقدار مي توان فهميد كه پدر خواجه تا آن زمان از فضلاي مشهور قم بود. در هر حال، ما از دوران كودكي خواجه در جهرود و رشد و بلوغ او در طوس، چيز زيادي نمي دانيم.