ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

عيد سعيد فطر، روزي از روزهاي سال است كه بسياري از مؤمنان و موحدان، حلاوت و شيريني معنوي آن را بارها تجربه كرده‌اند. سبك‌بالي و احساس خشنودي دروني انسان از يك ماه عبادت و بندگي و رها شدن از قيود دنيوي و مادي، چنان براي انسان لذت‌بخش است كه گويا يكي از انواع شادكاميهاي وعده داده شده به مؤمنان در جهان ديگر را تجربه ميكند. عيد سعيد فطر، خاطره معنوي خوبي است كه در همه عمر انسان، سالي يك بار تكرار ميشود.
اين روز فرخنده كه از سويي، روز خشنودي و شادماني مؤمنان از يك ماه ميهماني و ضيافت الهي و از ديگر سو سرشار از رضايت پروردگار است، در فرهنگ و آموزههاي ديني، ويژگيها، آداب، سنن و احكام و اعمالي دارد. اگر اين آداب و سنت‌ها در جامعه اسلامي نهادينه شود، بر طراوت دروني و شادي قلبي افراد مي‌افزايد و بهرههاي معنوي آن را دوچندان مي‌كند.
هدف از اين پژوهش آن است كه برنامه‌سازان رسانه ملي بتوانند با استفاده از آن، به بزرگداشت شايسته يكي از اعياد بزرگ اسلامي و ايام‌الله حقيقي و نكوداشت آموزه‌هاي اسلامي بپردازند. در اين پژوهش كه بخش كوچكي از آن در سال 1379 منتشر شده است، محقق محترم كوشيده‌ جايگاه و اهميت اين روز را به همراه ويژگيها، آداب، سنن و احكام آن بيان كند.
مهمترين ويژگي اين كتاب آن است كه با در نظر گرفتن رويكرد كاربردي پژوهش در امر برنامهسازي، با تهيه اشعار، متون ادبي، پيامهاي كوتاه، زيرنويس، پيشنهادهاي برنامهاي، سوژههاي برنامهسازي، تكاليفي براي گروه‌هاي برنامهساز، پرسش‌هايي براي مصاحبه با مردم و گفتوگو با كارشناسان و حتي پرسش‌هايي براي مسابقه و معرفي كتابهايي كه به عيد فطر پرداختهاند، از هر نظر، پاسخگوي نياز برنامهسازان باشد.

گروه پژوهشهاي مناسبتي
شهريور 1389