عيد فطر؛ تقويت همگاني ايمان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

عيد فطر؛ تقويت همگاني ايمان

عيد فطر و همايش بزرگ مهمانان الهي در اين روز، موجب تقويت ايمان و معرفت و شناخت مي‌شود. اين احساس مشترك كه در فصل رحمت و مغفرت و ايمان، بسياري از مسلمانان و بندگان خدا حضور داشتهاند و در روزي مانند عيد فطر به جشن عبوديت و بندگي پرداخته‌اند، شادي و نشاط دروني و معنوي را در انسان تقويت ميكند. اين همايش بزرگ موجب مي‌شود مسلمانان از اين زندگي معنوي احساس رضايت كنند و از اينكه در جمع معنوي مهمانان ضيافت الهي حضور داشته‌اند، شاد باشند. همين عامل موجب خواهد شد بكوشند هر ساله اين فرصت و اين خشنودي و اين شعف را تجربه كنند. اين احساس، خود به خود موجب شكل‌گيري زندگي معنوي و تقويت همگاني ايمان و معرفت خواهد شد.