مقدمه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مقدمه

با نگاهي هر چند كوتاه و گذرا به تاريخ به اين برداشت مي رسيم كه دو مقوله هنر و دين از ديرباز پابه پاي هم حركت كرده اند. حضور پنهان و بي بديل هنر به ويژه ادبيات در ذات بسياري از مقوله هاي ديني جريان داشته و موجب تعالي بخشي آموزه هاي ديني و انبساط روح و جان آدمي شده است. بر همين اساس، شايد بتوان نتيجه گرفت كه دليل اين پيوند و پيوستگي و همراهي همان اثرگذاري مضاعف دين و هنر به ويژه ادبيات در ژرفاي جان و عمق احساس انسان هاست.
دين يعني پيام و كاربردي كردن پيام برآمده از بطن دين و زينت بخشي آن به دست كلام ادبي مي تواند يكي از مؤلفه هاي رسالت رسانه به شمار آيد. به راستي، چه رسالتي بالاتر از اينكه رسانه ملي بتواند اين آموزه هاي ارزشمند را در قالب موجزترين كلام به مخاطبان خود ارائه كند.
يكي از گونه هاي نوين رسانه اي كه در انتقال پيام و محتوا مي تواند نقش آفريني كند، قالب زيرنويس و پيام كوتاه است.
ديرزماني از پيدايش اين قالب نمي گذرد، ولي با توجه به درجه اهميت و قابليت هاي اثرگذاري آن، با اقبال عموم مردم روبه رو شده است. چون يكي از مهم ترين اهداف رسانه ملي، اهتمام به بزرگداشت مناسبت هاي ملي و مذهبي و توجه به حفظ شعاير اسلامي است، مي توان انتظار داشت كه با تكثر شبكه هاي راديويي ـ تلويزيوني در عرصه ملي، استاني، محلي و برون مرزي، عرضه آثار در قالب زيرنويس و پيام كوتاه به بستر مناسبي براي رسيدن به اهداف و رسالت مهم صدا و سيما تبديل شود.
گروه مناسبت هاي مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما با نظر به كاركردهاي اين قالب كوتاه و شاخصه هاي آن، توليد و تدوين مجموعه اي را آغاز كرده است با همين عنوان، تا بخشي از اين رسالت رسانه ملي را بر دوش گيرد.
آنچه اكنون پيش روي شما قرار دارد، رهاورد اين هم سونگري و تلاش براي مهندسي پيام هاي كوتاه و زيرنويس هاي اجتماعي ـ مذهبي و هدايت افكار عمومي است كه اميد داريم مورد توجه و عنايت همكاران محترم در رسانه ملي قرار گيرد.
انه ولي التوفيق
گروه مناسبت ها
اداره كل پژوهش