پسااستعمارگري در بازي هاي ديجيتال: شالوده شكني (سوء)بازنمايي مسلمانان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

پسااستعمارگري در بازي هاي ديجيتال: شالوده شكني (سوء)بازنمايي مسلمانان

مسعود كوثري(
مقداد مهرابي((
چكيده
پس از حوادث يازده سپتامبر، با دو قطبي شدن دنيا، فرآيند معناسازي در بازيهاي ديجيتال نيز تحت تأثير قرار گرفته است و شاهد (سوء) بازنمايي مسلمانان در برخي از اين بازيها هستيم. بازيهاي ديجيتال به دليل محبوبيت رو به رشد در سراسر دنيا، بسيار داراي ارزش توجه انتقادي در زمينه معناسازي نسبت به دنياي شرق هستند. در اين نوشتار، براي شالوده شكني معناهاي موجود در بازيهاي ديجيتال، متن خود بازي ها را بررسي كرده ايم. اتخاذ رويكرد «سازندگيگرايي»، در زمينه بازنمايي شرق ما را به سمت بررسي رابطه نهادهاي معناساز، مانند ارتش امريكا با صنعت سرگرمي با استفاده از فرادادهها كرد تا نشان دهيم معنا چگونه تحت تأثير اين نهادها توليد مي شود.
كليد واژگان
بازي هاي ديجيتال، بازنمايي، مسلمانان، شرقشناسي، پسااستعمارگري، شالوده شكني.