ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

حج، هجرت الي الله است. حج، سعي در عبوديت است. حج، هجرت از زنداني است كه انسان را احاطه كرده است و گوهر يك دانه انساني را در وجود انسان پنهان نگه داشته است. حج، هجرت از طبقه بندي و مرزبندي هايي است كه انسان ها را از هم جدا مي سازد.
حج دو بعد فردي و اجتماعي دارد: يكي به شخص زائر و حاجي مربوط است و يكي به جامعه مسلمانان و سياست دنياي اسلام و جهت گيري امت اسلامي. بعد فردي از آن جنبه اهميت دارد كه اگر موجود نباشد، بعد ديگر نيز رخ نخواهد نمود. خودسازي، مقدمه دگرسازي است. فريادي در دل ها اثرخواهد گذاشت و جوامع را متحول خواهد كرد كه از اين روي ايمان و از دل با تقوا و از انسان صالح برخاسته باشد.
«مجموعه حكايت هاي حج» بر آن است تا با خلق ايده امكان درك حكيمانه، دقيق و عميق ملت هاي گذشته، درك و تجربه زندگي گذشتگان را براي مخاطبان رسانه فراهم آورد. اين كار ضمن توسعه ميزان ديد و بصيرت مخاطبان به الگونمايي مثبت و ماندگاري خوبان در تاريخ و تقبيح بدي ها وانسان هاي بد مي انجامد.
گروه پژوهشي مناسبت ها
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما