ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

مد و مدگرايي، از مهم‌ترين مسائل فرهنگي جامعه ماست. امروزه افراد و گروه‌هايي با ظاهر و تيپ‌هاي عجيب و نامناسب يا پوشش و آرايش نامتعارف در جامعه نمايان مي‌شوند. ازآ‌نجاكه اين مدها با عُرف، فرهنگ و شيوه زندگي ما ايراني‌ها هماهنگي و سازگاري ندارد، انتقادهاي بسياري را متوجه رفتار و ظاهر نوجوانان و جوانان دختر و پسري كه خود را شبيه جوانان منحرف و گروه‌هاي ضدفرهنگ ملي در مي‌آورند، مي‌سازد.
منتقدان بر اين باورند كه مدگرايي تقليدي و ناآگاهانه از الگوهاي غربي و بيگانه، به‌تدريج، نسل نوجوان و جوان را در معرض خطر بحران معنوي قرار خواهد داد كه در صورت ادامه يافتن، كنترل‌شدني نيست. از ديگر سو، موافقان مد معتقدند زندگي بدون مد، بي‌روح است. به باور آنها مد، به تنوع‌طلبي و سرگرمي نسل جوان پاسخ مي‌دهد و تا هنگامي‌كه به تقليد كامل از بيگانگان نينجامد و بر اساس فرهنگ و عقايد جامعه خودي باشد، نه‌تنها آسيب‌زا نخواهد بود، بلكه موجب شور و نشاط و حتي تكامل زندگي افراد جامعه خواهد شد.
در اين پژوهش، پژوهشگر محترم جناب آقاي حسين بافكار، افزون‌ بر پرداختن به موضوع مد و ويژگي‌ها، جلوه‌ها، علل مدگرايي و آثار و پي‌آمدهاي آن، كوشيده است با بهره‌گيري از منابع ديني و ديدگاه كارشناسان مسلمان و غيرمسلمان نشان دهد كه در اسلام، ارزشي يا اخلاقي‌بودن مد و مدگرايي را، اهداف و كاركردهاي مد در جامعه تعيين مي‌كند؛ زيرا مد به خودي خود، نه ارزش و اخلاقي و نه ضد ارزش و غيراخلاقي است. گرايش به مد نيز همين‌گونه است. اگر گونه‌اي از مد با هنجارها و ارزش‌هاي ديني جامعه مغاير باشد، ضدارزش است و مي‌تواند آسيب‌زا باشد. در مقابل، اگر مدها با هنجارها و ارزش‌هاي ملي ـ مذهبي كشور، هماهنگ و هم‌سو يا برگرفته از نيازهاي فطري و عاطفي انسان‌ها باشد، افزون بر پاسخ‌گويي به نيازها، ارزشمند و تحسين‌برانگيز است و حتي مي‌تواند به نمادي ارزشمند و فرهنگي در آ‌ن جامعه، تبديل و ماندگار شود.
بخش پاياني اين نوشتار نيز كه حاصل تلاش محقق محترم جناب آقاي قاسم كرباسيان مي‌باشد به طرح راهكارهاي مناسب و كاربردي، در حيطه‌هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي، حكومتي و رسانه‌اي براي اصلاح و تعديل مدگرايي منفي در جامعه پرداخته است. اميد است مورد استفاده مخاطبان و برنامه‌سازان محترم قرار گيرد.
انه ولي التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما