مد و مدگرايي (راهكارهاي رسانه‌اي) حسين بافكار قاسم كرباسيان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مد و مدگرايي (راهكارهاي رسانه‌اي) حسين بافكار قاسم كرباسيان

مد و مدگرايي