ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

موضوع سبك زندگي و مباحث پيراموني آن، بهصورتي كه امروزه از اين اصطلاح خاص اراده ميشود، از نيمه قرن نوزدهم ميلادي در ادبيات جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعي و سپس در حوزه مطالعات فرهنگي وارد شد؛ گو اينكه هر جامعه براي شكلگيري و رشد اجتماعي، نيازمند بهرهمندي از الگوهاي متعدد رفتاري و كنشي در سطوح گوناگون است. مدتي است كه در جامعه ما نيز به ادبيات ويژه اين موضوع توجه مي‌شود، ولي طبيعي است به اقتضاي اسلامي بودن جامعه ايراني، بر سبك زندگي اسلامي ـ ايراني تأكيد ويژهاي شود. بر اين اساس، براي نهادهاي اثرگذار فرهنگي، همچون خانواده، آموزش و رسانه، توجه به آموزه‌هاي اسلامي و الهام گرفتن از الگوهاي معرفي شده در اين آموزهها، براي شكل دادن به نوعي از سبك زندگيِ متناسب با شاخصهاي فرهنگي خاص جامعه ايراني، مهم خواهد بود. پژوهش حاضر نيز كه با اهتمام مركز پژوهشهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آغاز شده است، ميكوشد بهعنوان يكي از نخستين گامها در اين عرصه، برخي از شاخصهاي سبك زندگي اسلامي را در سطح فردي و اجتماعي استخراج و معرفي كند.
گروه مطالعات اجتماعي
اداره كل پژوهش