فصل اول: سينما و نمايش امر قدسي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

فصل اول: سينما و نمايش امر قدسي

به رغم گذشت بيش از يك قرن از تاريخ سينما و با وجود ساختن فيلم‌هاي فراوان با موضوع يا درون‌مايه قدسي، نظام تحليلي منسجم و نظريه‌هاي كاملي كه اين فيلم‌ها را تبيين و تشريح كند وجود نداشته‌اند و كارهاي پراكنده‌اي كه در اين زمينه انجام گرفته بيشتر حاصل دغدغه‌ها و تلاش‌هاي فردي بوده است تا حاصل جريان فكري پويا.
در اين فصل و فصل آينده با استفاده از نظريه‌هاي متفكران و انديشمندان دو عرصه الهيات و سينما در غرب تلاش شده است شمايي كلي از آنچه كه اين متفكران درباره سينما گفته‌اند بيان شود و سپس نحوه تقسيم‌بندي آثار سينمايي از ديد اين متفكران را بررسي كرده و به تحليل اين آثار بپردازيم. البته در اين مسير عامدانه‌ هيچ اشاره‌اي به ديدگاه‌هاي موجود در بين انديشمندان مسلمان صورت نگرفته است و آن را ب وقت و فضاي مقتضي سپرده و فقط در بعضي موارد اختلافي به صورت پاورقي، بعضي نكات بيان گرديده است.