سؤال‌هاي فرعي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سؤال‌هاي فرعي

1. امنيت چيست؟ اشكال امنيت و منابع آن كدام است؟
2. عوامل و موانع ايجاد و تقويت امنيت و احساس امنيت اجتماعي چيست؟
3. كاركرد رسانه ملي براي افزايش احساس امنيت اجتماعي چيست؟
4. آسيب‎شناسي كاركردهاي رسانه‌ِ ملي درباره احساس امنيت اجتماعي كدام است؟
5. رسانه‌ ملي در زمينه احساس امنيت اجتماعي، چه كژكاركردهايي دارد؟
6. راهبردها و راهكارهاي رسانه‌ ملي درباره تقويت و ايجاد احساس امنيت اجتماعي در حوزههاي آموزشي، اطلاعرساني، تفريحي و.... كدام‌اند؟