1. چيستي و انواع امنيت در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

1. چيستي و انواع امنيت