سؤال اصلي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سؤال اصلي

نقش رسانه ملي در ايجاد و تقويت احساس امنيت اجتماعي در جامعه اسلامي چيست؟