ضرورت در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ضرورت

يكي از راهكارهاي مهم ارتقاي امنيت و احساس امنيت در ميان افراد جامعه، بهره‎گيري از توان بالقوه رسانه‌هاي جمعي است. به‎دليل نقش مؤثري كه رسانه‌هاي جمعي مي‌توانند در اين زمينه ايفا كنند؛ آگاهي از چگونگي پرداخت رسانه‌ها به حوادث و رويدادهاي منفي و هيجاني، مي‌تواند براي بهره‌گيري از رسانه‌ها براي ارتقاي احساس امنيت در جامعه از آن بهره ببرند.
پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به وضعيت كنوني رسانه ملي در زمينه ايجاد احساس امنيت اجتماعي و امكانات و فرصت‌هاي بالقوه، چهارچوب عملكرد مطلوب را در اين زمينه تعريف كند و با تعيين راهبردها و راهكارهايي براي برنامه‌سازان، مجريان و تمام كساني كه در زمينه اطلاع‌رساني در اين سازمان نقش دارند، به‌منظور تقويت جايگاه سازمان در زمينه تقويت و ايجاد احساس امنيت اجتماعي در جامعه، گام بردارند و موجبات ارتقاي امنيت اجتماعي را فراهم آورد.