بخش اول: شخصيت‌شناسي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بخش اول: شخصيت‌شناسي

مقدمه
زندگي بزرگان تاريخ اسلام براي مسلمانان، افزون بر عبرت‌آموزي، نقش تربيتي و سازنده فردي و اجتماعي دارد. آگاهي از ابعاد زيستي، خانوادگي، ويژگي‌‎ها و صفات بزرگان تاريخ اسلام، مي‌تواند به ما در تحليل شخصيت آنها كمك كند تا آنان را دقيق‌تر بشناسيم.
سلمان فارسي از شخصيت‌هاي برجسته تاريخ اسلام و از مصاديق غريبان نيك‌بخت و سعادتمند در بيان امام صادق(ع) است.‌ او در سراسر زندگي‌اش، فردي كم‌سخن بود و شيوه زندگي انديشمندانه و زاهدانه‌اش كمتر درك شده است. همچنين، تعصبات نژادي از سوي تاريخ‌نويسان اموي و نيز ملي‌گرايان ايراني، درباره او موجب تحريف و تغافل از حقيقت شخصيت او شده است.
در بخش شخصيت‌شناسي، ابعاد زندگي سلمان را نه از منظر مباحث شخصيت مصطلح در روان‌شناسي، بلكه با شناختي فراگير و جامع بررسي مي‌كنيم كه از خلال غور و تأمل در زندگي او به‌دست مي‌آيد. براي رسيدن به اين مقصود، بايد با تكيه بر اسناد معتبر، به ابعاد گوناگون فضاي زيستي سلمان توجه و زواياي زندگي او واكاوي شود. موضوعات مهمي كه بايد در اين زمينه بررسي شود، عبارت است از: ولادت، زادگاه، نام، ويژگي‌‎ها و اوضاع گوناگون اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فكري روزگار شخصيت مورد نظر، ساختار و محيط خانوادگي، چگونگي سپري‌شدن دوران كودكي و نوجواني، پيشامدها و حوادث مرتبط با او، نقاط عطف مهم در زندگي وي، ويژگي‌هاي شخصيتي او، ديدگاه ديگران و انديشمندان و آثاري كه درباره سلمان است. همه اين موضوع‌ها مي‌توانند در برداشت از شخصيت سلمان و شناخت عميق‌تر از او مؤثر باشند.