ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

شناساندن شخصيت‌هاي بزرگ اسلام و ايران، يكي از بايسته‌هاي رسانه ملي در روزگاري است كه فرهنگ‌هاي مهاجم با ابزار رسانه، ذهن جوانانِ مسلمانِ جويايِ حقيقت و معنويت را آشفته مي‌كنند و آنها را از داشته‌‎ها و سرمايه‌هاي معنوي و ملي خود، منحرف مي‌سازند. براين‌اساس، ارائه الگوهايي روزآمد و مناسب با وضعيت زمانه از شخصيت‌هاي جامع تاريخ اسلام، ضرورتي فرهنگي است. در ميان ياران رسول خدا صلی الله علیه و آله ، سلمان فارسي با برخورداري از حياتي پرفراز و نشيب و جايگاهي خاص نزد آن حضرت، ميان همه فِرَق و مذاهب اسلامي چهره‌اي متمايز و مقبول دارد. ويژگي‌هايي از قبيل دانش عميق، ايمان كامل، زهد، حكمت و خردمندي، عدالت‌پيشگي، صداقت، ساده‌زيستي، مجاهدت براي اسلام و نيز تحولاتي كه در مسير زندگي، منجر به رسيدن او به ساحل آرامش اسلام شده است، شناخت داستان زندگي و سرنوشت سلمان را جذاب و پركشش كرده است. تأمل در زندگي سلمان و بررسي و دقت در ابعاد انديشه‌اي، شخصيتي و رفتاري او، قابليتي الگويي ـ تربيتي براي نسل جوان دارد و ظرفيت بزرگ و مغتنمي است كه رسانه ملي مي‌تواند از آن بهره‌برداري كند.
در انجام هر پژوهشي، متناسب با موضوع، روشي مناسب براي آن برگزيده مي‌شود. روش پژوهش، مجموعه‌اي از قواعد، ابزار و راه‌هاي معتبر، قابل اطمينان و نظام يافته‌اي است تا واقعيت‌ها كشف و بررسي شود. در فرايند برنامه‌سازي پيرامون شخصيت‌ها، پژوهش برنامه‌اي، نقشي مهم و حياتي دارد و موجب مي‌شود استحكام محتوا و ارتقاي برنامه‌‎ها محكم ‌شود. علاوه براين،‌ رويكرد پژوهش‌محور، در قالب‌هاي هنري و اثرگذار موجب حركت‌آفريني و ژرف‌انديشي مخاطبان درباره شخصيت‌هاي اثرگذار و برجسته تاريخ اسلام خواهد شد. با اين توضيح و با توجه به رويكرد برنامه‌سازي در مجموعه پيش رو، مي‌توان آن را يك پژوهش برنامه‌اي1 به‌شمار آورد.
پژوهه پيش رو، زواياي مختلف زمانه، زندگي، انديشه و سيره سلمان است كه با استفاده از منابع معتبر، گردآوري و بررسي شده است تا برنامه‌سازان رسانه ملي از آن بهره ببرند. گفتني است كه اين مجموعه، رويكرد تاريخي و علمي صرف ندارد، بلكه مي‌توان آن را در حوزه پژوهش برنامه‌اي و كاربردي براي برنامه‌سازي به‌شمار آورد.