اهداف فصلنامه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

اهداف فصلنامه

ادارهكل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه باتوجهبه اهميت جايگاه شناخت و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي تخصصي دين و فضاي مجازي، توليد ادبيات بومي و مطالعات تطبيقي و بينرشته‌اي ذيل حوزه مطالعاتي دين و رسانه، فصلنامه «مجازه؛ مطالعات دين و فضاي مجازي» را با اهداف زير، منتشر مي‌كند و صاحب‌نظران و پژوهشگران را به همكاري با آن فرا مي‌خواند:
بيان ديدگاهها و آخرين نظرات صاحبنظران و انديشمندان حوزه دين و رسانه در موضوع فضاي مجازي؛
نظريهپردازي و توليد دانش پيرامون نسبت ميان دين و فضاي مجازي؛
تلاش براي رسيدن به مدلي مناسب براي ارائه مفاهيم ديني و معنوي در فضاي مجازي؛
انديشهشناسي انديشمندان مسلمان در حوزه دين و فضاي مجازي؛
نقد و بررسي آرا، نظريه‌ها و مكاتب فكري رايج در حوزه دين و فضاي مجازي؛
بررسي مسائل، چالشها و آسيبهاي پيش روي دين ازسوي فضاي مجازي؛
آيندهپژوهي در حوزه دين و فضاي مجازي.
علاقه‌مندان مي‌توانند يادداشتها و مقالات علمي و پژوهشي خود را در محورهاي يادشده، به دفتر فصلنامه ارسال كنند.

• آرا و نظرهاي نويسندگان، الزاماً بيانگر نظر نشريه نيست.
• مسئوليت محتواي مقالات برعهده نويسندگان است.
• چاپ مقاله در نشريه به تأييد داوران بستگي دارد.
• مجله در رد يا پذيرش، ويرايش و تلخيص مقالات، آزاد است.
• نقل مطالب نشريه با ذكر منبع، آزاد است.