بخش اول: روايت‌هايي از زندگي سردار سليماني در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بخش اول: روايت‌هايي از زندگي سردار سليماني