سخن نخست در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن نخست

نظر به اهميت الگوها در شكل‌گيري شخصيت و حيات فردي و اجتماعي كودك، مي‌توان الگوها را به شكل مستقيم و غيرمستقيم، مربي كودكان دانست. فقدان الگوهاي برخاسته از هويت ملي و مذهبي جامعه، منجر به ضعف تربيتي و اعتقادي در كودكان مي‌شود. يكي از راه‌هاي انتقال پيام دين، معرفي اين شخصيت‌ها به زبان ادبيات است.
بي شك پيوند مناسبت ها با ادبيات، نقش تعيين كننده اي در انتقال بهتر مفاهيم به مخاطبان به ويژه كودكان و نوجوانان دارد. پرواضح است ادبيات، اثري ژرف بر رشد و پرورش جنبه‌هاي مختلف زباني، شناختي، شخصيتي و اجتماعي كودكان و نوجوانان دارد؛ به شرط آن كه با دنياي واقعي كه در آن زندگي مي كنند متناسب باشد. از اين رو، ادبياتي كه براي اين رده سني به كار گرفته مي شود، ضمن اين‌كه بايد با زبان و بيان، درك زبان نوشتاري و تخيل و تجربه‌هاي آنان متناسب باشد، به رشد شخصيت آن ها كمك كند.
اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با توجه به اهميت موضوع، مطالبي را در چند قالب زيرنوشت، شعر و داستانك توليد و تدوين كرده است. اميد است اين تلاش اندك، راهگشاي بخشي از دغدغه‌هاي اصلي برنامه سازان محترم كودك و نوجوان در رسانه ملي باشد.

اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه