ايده‌هايي براي برنامه‌سازي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ايده‌هايي براي برنامه‌سازي

رديف : 1
موضوع : معناي جهش توليد
مؤلفهها : معناي توليد
معناي جهش توليد
ايدهها : مجموعه موشن‌گرافي جهش توليد (معناي توليد)
مجموعه موشن‌گرافي جهش توليد (معناي جهش توليد)
برنامه گفت‌وگومحور جهش توليد (معناي جهش توليد)
رديف : 2
موضوع : ضرورت جهش توليد
مؤلفهها : تأثيرات جهش توليد بر اقتصاد
اثر جهش توليد بر زندگي شهروندان
ايدهها : مجموعه موشن‌گرافي جهش توليد (تأثيرات جهش توليد بر اقتصاد ايران)
مجموعه موشن‌گرافي جهش توليد (اثر جهش توليد بر زندگي شهروندان)
برنامه گفت‌وگومحور جهش توليد (اثرات جهش توليد بر اقتصاد و زندگي شهروندان)
گفت‌وگوي ويژه خبري (ضرورت جهش توليد)
رديف : 3
موضوع : نقش جهش توليد در تحقق گام دوم انقلاب اسلامي
مؤلفهها : -
ايدهها : برنامه گفت‌وگومحور جهش توليد
(نقش جهش توليد در تحقق گام دوم انقلاب اسلامي)
گفت‌وگوي ويژه خبري (نقش جهش توليد در تحقق گام دوم انقلاب اسلامي)
رديف : 4
موضوع : نسبت جهش توليد با اقتصاد مقاومتي
مؤلفهها : -
ايدهها : برنامه گفت‌وگومحور جهش توليد
(نسبت جهش توليد با اقتصاد مقاومتي)
گفت‌وگوي ويژه خبري
(نسبت جهش توليد با اقتصاد مقاومتي)
رديف : 5
موضوع : فرصت‌هاي ايجادشده در شرايط كرونا براي جهش توليد
مؤلفهها : گسترش فرهنگ همدلي براي رفع تهديدات ملي
تقويت رويكرد درون‌زايي در اقتصاد ملي
استفاده از فرصت تقاضاي بازار
فرصت گسترش مشاغل خانگي و خانوادگي

ايدهها : برنامه گفت‌وگومحور جهش توليد (فرصت‌هاي ايجادشده در شرايط كرونا براي جهش توليد)
گفت‌وگوي ويژه خبري
(فرصت‌هاي ايجادشده در شرايط كرونا براي جهش توليد)
رديف : 6
موضوع : توليد از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي
مؤلفهها : -
ايدهها : مستند توليد از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي (كليات توليد)
برنامه گفت‌وگومحور جهش توليد
(توليد از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي)