// کتاب / روز تعـاون

تعاون در روايات در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

تعاون در روايات

در اين بخش به احاديث و رواياتي مي پردازيم كه به گونه اي، مسلمانان را به تعاون و همكاري متقابل با يكديگر فرا مي خوانند. پيامبر اسلام مي فرمايند:
المؤمنون اخوة يقضي بعضهم حوايج بعض فيقضي اللّه لهم حاجتهم.
مؤمنان با يكديگر برادرند و نيازهاي يكديگر را برآورده مي كنند. خداوند نيز نياز آنان را برآورده مي سازد.
همچنين پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود:
من اعان مؤمنا نفس اللّه عزوجل عنه ثلاثا و سبعين كربة واحدة في الدنيا واثنتين و سبعين كربة عند كربة العظمي، قال حيث يتشاغل الناس بانفسهم.1
كسي كه با مؤمنان، همكاري و تعاون كند، خداوند متعال هفتاد و سه ناراحتي را از او رفع مي كند، كه يكي از آن ها در دنياست و بقيه در اندوه بزرگ (روز قيامت) او است؛ زماني كه همه ي مردم به خودشان مشغول هستند.
امام باقر عليه السلام مي فرمايند:
من مشي في حاجة لاخيه المسلم حتي يتمها اثبت اللّه قدميه يوم تزل الاقدام.2
كسي كه براي برآوردن نياز برادر مسلمانش حركت كند و بكوشد تا آن را به پايان برساند، خداوند متعال، گام هاي او را در روزي كه قدم ها مي لرزد، ثابت و استوار خواهد كرد.
از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمودند:
من اصبح ولايتهم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع رجلاً يناي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.3
كسي كه صبح كند و اهتمامي به امور مسلمانان نداشته باشد، از مسلمانان نيست. هر كسي كه بشنود مردي با نداي خود، طلب ياري مي كند و او را پاسخ نگويد، مسمان نيست.
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرموده اند:
مثل المؤمنين في توادّهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد اذا اشتكي منه شي ء تداعي له سايرالجسد بالسّهر و الحمّي.4
مَثَل مومنان در پيوند و دوستي و محبت و رحمت به هم (و اهميت دادن به سرنوشت يكديگر) مثل يك پيكر زنده است كه اگر چيزي از آن به درد آيد، ديگر اجزاي پيكر نيز با آن هم دردي مي كنند.
امام صادق عليه السلام نيز در سخني چنين مي فرمايند:
المسلم اخو المسلم لايظلمه و لايخذله و لا يحرمه فيحقّ علي المسلمين الاجتهاد فيه و التواصل و التعاون عليه و المواساة لاهل الحاجة و العطف منكم تكونون علي ما امراللّه فيهم رحماء بينكم متراحمين.5
مسلمانان با هم برادرند، نبايد به يكديگر ستم كنند يا همديگر را خوار دارند. نبايد به محروميت هم رضا دهند. مسلمانان بايد در اين راه بكوشند و مواسات و تعاون كنند و به نيازمندان مدد رسانند. همانا خداوند به رحمت و عطوفت ميانشان فرمان داده است.
بحث تفصيلي درباره ي آيات و روايات مربوط به تعاون در بخش دوم خواهد آمد.