ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

يكي از نيازهاي اساسي گويندگان صدا و سيما، دسترسي به متن هاي پر بار در مناسبت هاي مذهبي، ملي و بين المللي است. داشتن متني منسجم، زيبا و پرمحتوا كه بيانگر چگونگي و چارچوب يك مناسبت ويژه باشد، بسيار تأثيرگذار خواهد بود. از سوي ديگر، زيرنويس هاي تلويزيوني نيز در معرفي و شناساندن وجوه مناسبت خاص مي تواند نقش به سزايي داشته باشد. به طور كلي، انتخاب متني كوتاه و گويا، نوعي هنرمندي خاص مي طلبد كه پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام ابوالفضل هادي منش به راستي از عهده اين دو وظيفه؛ يعني پردازش گفتار مجري و زيرنويس تلويزيوني برآمده و يكي از آرزوهاي ديرينه برنامه سازان را برآورده است.
بي شك، يكي از دغدغه هاي اصلي مجريان و گويندگان نبود متن مناسب و اديبانه براي معرفي چهره ها و مناسبت ها بوده كه در قالب چكامه هاي همدلي به اين نياز اساسي پاسخ گفته شده است. اميد است بتوانيم گلستان سيما را با زيرنويس هاي گويا و دلنواز آراسته باشيم.
در هر حال، پنجره ديدگانمان را به سوي رهنمودهاي سودمند شما خواهيم گشود و اميد مي بريم كه با اعلان نياز همراهان سنگر فرهنگي، هم سويي بيش تري در كاربردي كردن پژوهش ها و زدودن گسست ها و فاصله موجود ميان توليد و پژوهش فراهم آيد.
انّه وليّ التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما