مقدمه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مقدمه

نقش رسانه ديني در فرهنگ سازي انكارناپذير است. گسترش تكنولوژي ارتباطات و روند پرشتاب آن در دهه هاي پاياني قرن بيستم، رسانه هاي نوين از جمله راديو و تلويزيون را به ابزاري قدرتمند و تأثيرگذار تبديل كرده است. در اين ميان، بهره گيري بهينه از علوم و ابزارها و كارآمد ساختن آن ها، ميزان نفوذ و تأثيرگذاري رسانه را افزايش مي بخشد.
يكي از اين علوم و ابزارهاي كارآمد و با اهميت، زبان ادبيات است. ادبيات توانمند پارسي با جذابيت هاي ويژه اي كه در بر دارد و از تمدّني چند هزار ساله، برخاسته است، بخشي از فرهنگ ملّي ما به شمار مي آيد كه در نهادينه كردن و به كارگيري اين جذابيت ها در رسانه، مؤثر است و گام مهمي در ترويج هنجارهاي ديني و فرهنگي اين مرز و بوم خواهد بود. چون در مناسبت هاي گوناگون ملي و مذهبي، نياز مجريان و تهيه كنندگان رسانه به متون ادبي فراخور اين مناسبت ها در گفتار و زيرنويس تلويزيوني محسوس بود و برآورده نشدن آن، به تكراري شدن متن هاي خوانده شده و نبود زيرنويس مناسب در برنامه هاي تلويزيوني مي انجاميد، تهيه مجموعه اي به اين منظور ضروري مي نمود. اين نگارينه در دو جلد «مناسبت هاي ملي و بين المللي» و «مناسبت هاي قمري» تنظيم گرديده و هر مناسبت به طور جداگانه با ذكر عنوان و تاريخ از ديگر قسمت ها جدا شده است تا دسترسي و بهره برداري از آن آسان تر شود.
اميد است اين مجموعه مورد پسند و بهره برداري دست اندركاران و مجريان سازمان قرار گيرد. خواهشمند است با ارايه نظر، پيشنهاد و انتقاد خود، ما را در طرح هايي مناسبت تر و كم نقص تر ياري فرماييد.