// کتاب / روزشمار قمري

20 ذوالقعدة در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

20 ذوالقعدة

ـ درگذشت «ابوعلي قيرواني» شاعر و اديب (456 ق)1
ـ به وجود آمدن اولين وزارت امور خارجه در ايران در زمان «فتحعلي شاه قاجار» (1239 ق)