// کتاب / روزشمار قمري

21 ذوالقعدة در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

21 ذوالقعدة

ـ وفات «ابن نفيس» طبيب مسلمان و كاشف گردش ريوي خون (687 ق)1
ـ حمله ي «آقامحمدخان قاجار» به شمال غربي ايران (1210 ق)
ـ آغاز صدارت «اميركبير» صدراعظم با كفايت ناصرالدين شاه قاجار (1264 ق)2
ـ درگذشت عالم بزرگوار آيت اللّه «سيد يونس اردبيلي» (1377 ق)3