601-700 در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

601-700

601. گنجينه فرهنگ و علوم (دائرة المعارف)

نويسنده: مهرداد مهرين
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: مفاهيم (تئوري موسيقي)
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله
م : تهران
ن : جاويدان
ت : 1363
ص: 1625 ص

602. گوشه اي از سيماي تاريخ تحول علوم در ايران

نويسنده: گروهي از نويسندگان
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: پايه گذاران علم موسيقي ايران (موسيقي دانان)
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله
م : ـــــ
ن : وزارت علوم و آموزش عالي
ت : ـــــ
ص: 237

603. گيلان در گذرگاه زمان

نويسنده: ابراهيم فخرايي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي و گيلان صص 362 ـ 372 (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: دفتر تبليغات اسلامي
م : تهران
ن : جاويدان
ت : 1355
ص: 372

604. لحظه ها: 9 قطعه براي پيانو اپوس 119

نويسنده: علي رضا مشايخي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: آموزش موسيقي
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : چنگ
ت : 376
ص: 32

605. مائده آسماني در ترجمه و شرح رساله حقوق امام سجاد(ع)

نويسنده: سيدمعصوم قهستاني
مـترجـم: ـــ
مـوضوع: در حرمت غنا صص 370 ـ 385 (موسيقي و فقه) (اسلام وموسيقي)
كتابخانه: ـــ
م : مشهد
ن : جعفري
ت : 1352
ص: 400

606. مادر آموزش نت موسيقي (نت هاي پيك فلويد)

نويسنده: راجر واترز
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: آموزش موسيقي
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله
م : تهران
ن : سيمين
ت : 1377
ص: ـــــ

607. ما و مسائل روز

نويسنده: گروهي از نويسندگان
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: حرمت موسيقي صص 75 ـ 90 (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: جامعه الزهراء(س)
م : [بي جا]
ن : جهان
ت : 1345
ص: 369

608. مبارزه با فساد

نويسنده: عبداللّه فاريابي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: زيان موسيقي صص 2 ـ 4 (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله
م : [بي جا]
ن : [بي نا]
ت : 1381
ص: 21

609. مباني اتنوموزيكولوژي (موسيقي شناسي تطبيقي)

نويسنده: محمدتقي مسعوديه
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي ـ آرشيو موسيقي صداوسيما
م : تهران
ن : سروش
ت : 1365
ص: 236

610. مباني ارتباطات جمعي

نويسنده: محمد دادگران
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: رسانه هاي گروهي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ـــــ
م : تهران
ن : فيروزه
ت : 1374
ص: 192

611. مباني تئوريك موسيقي

نويسنده: عباس دهقانيان
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : پرشكوه
ت : 1379
ص: 240

612. مباني تبليغات

نويسنده: گروهي از نويسندگان
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: تبليغ و موسيقي صص 261 ـ 269 (تئوري موسيقي)
كتابخانه: آستان قدس رضوي
م : تهران
ن : وزارت ارشاد اسلامي
ت : 1361
ص: 357

613. مباني فراگيري پيانو «دوره مقدماتي»

نويسنده: جان والتر شوم
مـترجـم: امير جاويدان
مـوضوع: آموزش موسيقي
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : فرهنگ و هنر
ت : 1378
ص: 47

614. مباني فقهي، رواني موسيقي شيخ انصاري و استاد محمدتقي جعفري

نويسنده: حسين ميرزاخاني
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي و فقه (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني رحمه الله
م : قم
ن : جهاد و اجتهاد
ت : 1364
ص: 176

615. مباني موسيقي بطور خودآموز: نتخواني، بررسي، انواع گامها
رابط گامهاي ايراني و اعداد رياضي

نويسنده: محسن جوكار
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: آموزش موسيقي
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : سيمرو
ت : 1379
ص: 160

616. مباني موسيقي قرائت قرآن

نويسنده: ابراهيم ميرزا مهدي تهراني
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: اسلام و موسيقي
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله ـ ملي ـ آرشيو موسيقي صدا و سيما
م : تهران
ن : زلال
ت : 1374
ص: ـــــ

617. مباني موسيقي مردمي آذربايجان

نويسنده: سياوش كريم مشروط چي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي آذربايجان (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: ـــــ
م : [بي جا]
ن : [بي نا]
ت : [بي تا]
ص: 152

618. مباني نظري موسيقي ايران

نويسنده: مجيد كياني
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي ايراني (موسيقي اقوام و ملل)، (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : مؤسسه فرهنگي سروستان
ت : 1377
ص: 183

619. مباني هنر معنوي مجموعه مقالات هانري كربن و ...

نويسنده: دفتر مطالعات ديني هنر زير نظر علي تاجديني
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (اسلام و موسيقي) (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي ـ مركز تحقيقات اسلامي سپاه
م : تهران
ن : سازمان تبليغات اسلامي حوزه هنري
ت : 1372
ص: 182 ص

620. متد آسان پيانو (روش آسان آموزش پيانو براي كودكان) 3 جلد

نويسنده: جان تامپسون
مـترجـم: علي اكبر دلبري ـ فيروز صدرا
مـوضوع: آموزش پيانو (آموزش موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : اصفهان
ن : فيروز
ت : 1369
ص: ــــ

621. مثنوي در دستگاههاي موسيقي ايران

نويسنده: حسين عليزاده
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: مثنوي (موسيقي و شعر)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : فرهنگ و هنر
ت : 364
ص: 14

622. مجموعه آثار درويش خان

نويسنده: ارشد طهماسبي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: دستگاه ها و رديف موسيقي ايراني (موسيقي دانان)
كتابخانه: ملي ـ آرشيو موسيقي صداوسيما
م : تهران
ن : هنر و فرهنگ، ماهور
ت : 1368
ص: 55

623. مجموعه اي از آثار ركن الدين خان

نويسنده: ارشد طهماسبي
مـترجـم: ــ
مـوضوع: ترانه هاي ايراني ـ پارتيسيون (موسيقي دانان)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : مؤسسه فرهنگي هنري ماهور
ت : 1370
ص: 52

624. مجموعه پيش درآمد و رنگ راست كوك و چپكوك براي سنتور

نويسنده: فرامرز پايور
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: آموزش موسيقي
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : فرامرز پايور
ت : 1359
ص: 89

625. مجموعه تصنيف هاي قديمي براي تار و سه تار

نويسنده: محمدرضا گرگين زاده
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: آموزش تار و سه تار (آموزش موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : سرود
ت : 1380
ص: 39

626. مجموعه قوانين وزارت فرهنگ و ارشاد

نويسنده: دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: اساسنامه كميته ملي موسيقي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: دانشكده باقرالعلوم(ع)
م : تهران
ن : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ت : 1371
ص: 492

627. مجموعه مقالات تاريخ معاصر ايران ج 8

نويسنده: مؤسسه پژوهشي و مطالعات بنياد مستضعفان
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي ايران قبل و پس از 1320، صص 87ـ134، تغييرات در راديو تهران و موسيقي صص 106 ـ 132 موسيقي شناسي (تاريخچه موسيقي)
كتابخانه: دانشكده باقرالعلوم(ع)
م : تهران
ن : بنياد مستضعفان و جانبازان
ت : 1374
ص: 370

628. مجموعه پيش درآمدها ـ رنگها، قطعات موسيقي مجلس

نويسنده: فرامرز پايور
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : نشر ويدا
ت : 1377
ص: 160

629. محرمات و كيفر آنها از نظر اسلام 5 ج

نويسنده: مصطفي نوراني
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي ج 2، صص 281 ـ 315 (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: مركز تحقيقات اسلامي سپاه
م : قم
ن : مكتب اهل بيت
ت : 1369
ص: 319

630. 303 مدار

نويسنده: الكتور الكترونيكس
مـترجـم: رضا خوش كيش
مـوضوع: مدارهاي موسيقي (آلات موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : كانون نشر علوم
ت : 1376
ص: 400

631. مداومت در اصول موسيقي ايران، تجزيه و تحليل چهارده ترانه محلي ايران

نويسنده: محمدتقي مسعوديه
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: دانشگاه تهران
م : [بي جا]
ن : وزارت فرهنگ و هنر ـ اداره كل نگارش
ت : 1353
ص: 70

632. مداومت در اصول موسيقي ايران گام ها و دستگاههاي موسيقي ايران

نويسنده: مهدي بركشلي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: آموزش موسيقي
كتابخانه: دانشگاه تهران
م : تهران
ن : وزارت فرهنگ و هنر ـ اداره كل نگارش 2535
ت : 1355
ص: ــــ

633. مداومت در اصول موسيقي ايران نفوذ علمي و عملي موسيقي
ايران در كشورهاي ديگر

نويسنده: مهدي فروغ
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: دانشگاه تهران ـ ملي
م : تهران
ن : وزارت فرهنگ و هنر ـ اداره كل نگارش
ت : 1354
ص: ـــــ

634. مداومت در اصول موسيقي ايران نمونه اي از فهرست آثار دانشمندان
ايراني و اسلامي در غنا و موسيقي

نويسنده: محمدتقي دانش پژوه
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: (اسلام و موسيقي)، (غنا)
كتابخانه: ملي ـ آرشيو موسيقي صداوسيما
م : تهران
ن : وزارت فرهنگ و هنر ـ اداره كل نگارش
ت : 2535
ص: ـــــ

635. مرحله اول ـ دوم همراه با پاسخنامه تشريحي موسيقي

نويسنده: محسن عبدي
مـترجـم: ـــ
مـوضوع: (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ـــ
م : تهران
ن : كتاب امروز، راه روشن
ت : 1375،1374
ص: 328، 272

636. مردان علم در ميدان عمل

نويسنده: سيدنعمت اللّه حسيني
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: (موسيقي دانان) (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: دانشكده باقرالعلوم(ع)
م : قم
ن : جامعه مدرسين
ت : 1367
ص: 525

637. مردان موسيقي سنتي و نوين ايران 3 جلد

نويسنده: حبيب اللّه نصيري فر
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي دانان
كتابخانه: مركز تحقيقات سپاه ـ آيت اللّه مرعشي رحمه الله
م : تهران، تهران
ن : انتشارات راد، سنايي
ت : 1369، 1372
ص: ـــــ

638. مردان موسيقي

نويسنده: والاس براك وي هربرت واينستاك
مـترجـم: مهدي فروغ
مـوضوع: موسيقي دانان
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله ـ دانشكده ادبيات تهران، ملي
م : تهران
ن : رودكي نگاه، ارشاد اسلامي
ت : 1366
ص: 916

639. مردمان اول: سمفوني پنج بتهوون تنظيم براي پيانو

نويسنده: لودويك وان بتهوون
مـترجـم: مهدي بزرگمهر
مـوضوع: آموزش موسيقي
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : پارت
ت : 1377
ص: 28

640. مردم شناسي و روانشناسي هنري

نويسنده: جابر عناصري
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي در جوامع ايلي و عشايري صص 125 ـ 138 (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : اسپرك
ت : 1368
ص: 352

641. مرزهاي دانش

نويسنده: گروهي از نويسندگان
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي صص 209 ـ 226 (تئوري موسيقي)
كتابخانه: آستان قدس رضوي
م : تهران
ن : كتابفروشي مركزي
ت : 1340
ص: 419

642. مرغ شباهنگ زندگينامه استاد آواز ايران محمود محمودي خوانساري

نويسنده: حميد تجريشي
مـترجـم: ـــ
مـوضوع: يادنامه آوازخوانان ايران (موسيقي دانان)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : فكر روز
ت : 1377
ص: 286

643. مرگ اشعار چاگ شلداينر

نويسنده: چاگ شلداينر
مـترجـم: مهيار محي الدين
مـوضوع: موسيقي و شعر
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : پريشان
ت : 1379
ص: 298

644. مصطلحات موسيقي در متن فارسي تا آغاز حكومت سلجوقيان

نويسنده: محمد عرفاني بيضائي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: اصطلاحات موسيقي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: دانشكده ادبيات، دانشگاه تهران
م : تهران
ن : 1368
ت : [بي تا]
ص: ـــــ

645. مضرات موسيقي به ضميمه مضرات بي حجابي، مشروبات الكلي
و زيانهاي قمار

نويسنده: سيداحمد خاتمي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي و فقه (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله ـ دانشگاه تهران
م : قم
ن : انتشارات قرآن
ت : [بي تا]
ص: ـــــ

646. مطرب عشق: مقدمه اي بر هر موسيقي كلامي كه در آيينه،
به عنوان هنر عرضه گردد

نويسنده: حميد تجريشي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي آوازي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: آرشيو موسيقي صداوسيما
م : تهران
ن : نشر سمر
ت : 1371
ص: 128

647. معجزه بزرگ پژوهشي در علوم قرآن

نويسنده: محمد ابوزهره
مـترجـم: محمود ذبيحي
مـوضوع: قرائت قرآن با غنا ـ تفاوت تغني و غنا صص 704 ـ 714 (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : مشهد
ن : بنياد پژوهشهاي اسلامي
ت : 1379
ص: 728

648. معماري و موسيقي

نويسنده: منصور فلامكي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي و معماري (متفرقه)
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله ، ملي
م : تهران
ن : فضا، صفا
ت : 1369
ص: 13، 345

649. مغني نامه ـ ساقي نامه ـ مغني ني ات آتش طور شد

نويسنده: منيژه پلنگ پوش (نگارين)
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي و شعر
كتابخانه: ملي
م : مشهد
ن : منيژه پلنگ پوش
ت : 1379
ص: 46

650. مقاصد الالحان

نويسنده: عبدالقادر بن غيبي حافظ مراغي، به اهتمام تقي بينش
مـترجـم: ـــ
مـوضوع: موسيقي ايراني (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: آرشيو موسيقي صدا و سيما
م : تهران
ن : بنگاه ترجمه و نشر كتاب
ت : 1344
ص: 248

651. مقالات و رسالات (مقالات فارسي) ج 73

نويسنده: محمدباقر محمدي
مـترجـم: ـــ
مـوضوع: غنا و موسيقي و حكم فقهي آن (اسلام و موسيقي)، (غنا)
كتابخانه: آيه اللّه گلپايگاني
م : [بي جا]
ن : كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد
ت : 1372
ص: ـــ

652. مقدمات وزن خواني

نويسنده: داريوش اسحاقي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: آموزش وزن خواني (آموزش موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : چنگ
ت : 1380
ص: 56

653. مقدماتي در فراگيري اجراي پيانو، اُپوس 101

نويسنده: فردينا ندبير
مـترجـم: پرويز منصوري
مـوضوع: آموزش پيانو (آموزش موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : هنر و فرهنگ
ت : 1371
ص: 87

654. مقدمه ابن خلدون

نويسنده: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون
مـترجـم: محمد پروين گنابادي
مـوضوع: موسيقي شناسي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : انتشارات علمي و فرهنگي
ت : 1366
ص: ــــ

655. مقدمه اي بر آموزش موسيقي كودكان

نويسنده: علي زاده محمدي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: آموزش موسيقي
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : كارگاه نشر
ت : 1374
ص: 229

656. مقدمه اي بر شناخت موسيقي حلال و حرام

نويسنده: علي رضا علوي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي و فقه (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : اهواز
ن : جهاد دانشگاهي خوزستان
ت : 1379
ص: 104

657. مقدمه اي بر شناخت موسيقي در اسلام

نويسنده: سينا واحد
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي و فقه (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله
م : تهران
ن : الهام
ت : [بي تا]
ص: ــــ

658. مقدمه اي بر شناخت موسيقي گالاسووا نادژدا 2 جلد

نويسنده: علي اصغر چارلاقي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: مركز تحقيقات سپاه ـ ملي ـ دانشكده ادبيات ـ دانشگاه امام صادق(ع)
م : تهران
ن : شباهنگ
ت : 1368
ص: 253

659. مقدمه اي بر قانونمندي آواز در موسيقي ايران «كلياتي پيرامون
اصول صحيح اجراي آواز

نويسنده: بهمن كاظمي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: آموزش آواز (آموزش موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : آروين
ت : 1375
ص: ـــــ

660. مقدمه اي بر مباني آهنگسازي

نويسنده: مصطفي كمال، پورتراب
مـترجـم: ـــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: آرشيو موسيقي صدا و سيما
م : تهران
ن : نشر چشمه
ت : 1374
ص: ــ

661. مقدمه اي بر موسيقي تركمن

نويسنده: نظر محمد مصطفايي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي تركمن (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : نظر محمد مصطفايي
ت : 1378
ص: 204

662. مقدمه اي بر موسيقي درماني (موسيقي درماني در تاريخ ادبيات ايران، روانشناسي تمهاي موسيقي، هنر و صلح)

نويسنده: ژاكلين اشميت پيترز
مـترجـم: علي زاده محمدي
مـوضوع: موسيقي شناسي (موسيقي اقوام و ملل)، (موسيقي و روان)
كتابخانه: ملي ـ آرشيو موسيقي صداوسيما
م : تهران
ن : علي زاده محمدي
ت : 1371
ص: 264

663. مقدمه تار و پود تصنيف شوشتري

نويسنده: حسين عليزاده
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: آموزش تار و پود (آموزش موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : مؤسسه فرهنگي هنري ماهور
ت : 1375
ص: 49 ـ 56

664. مكتب فوپوز

نويسنده: چنگيز مهدي پور
مـترجـم: علي داشقين
مـوضوع: موسيقي دانان
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : آيدين
ت : 1379
ص: 528

665. ملودي و شيوه ساختن

نويسنده: جوليو باس
مـترجـم: مرتضي حنانه
مـوضوع: آلات موسيقي
كتابخانه: ملي
م : [بي جا]
ن : [بي نا]
ت : 1373
ص: 133

666. منابري از سوره مرسلات و هل اتي

نويسنده: (نويسنده ندارد)
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: عذاب كفار، غنا و لهو و لعب صص 27 ـ 34 (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: آيه اللّه مرعشي رحمه الله
م : مشهد
ن : چاپ بهمن
ت : 1346
ص: 204

667. مناهج الشارعين

نويسنده: ميرمحمد عبدالحسيب
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: شراب ـ شطرنج ـ غنا صص 555 ـ 572 (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: ــــ
م : تهران
ن : چاپ ارمغان
ت : 1404 ق
ص: 851

668. براي ني ناي هفت بند: شامل نوازندگان قديم ني موسيقي دستگاهي
ايراني بررسي كوكهاي ني در همنوازي چهل تصنيف قديمي

نويسنده: محمدرضا زينلي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: آموزش ني (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : دانشگاه هنر
ت : 1379
ص: 203

669. منتخب آثار

نويسنده: هوشيار خيام
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي دانان
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : كتاب نادر
ت : 1379
ص: 99

670. منتخبي از بهترين هاي موسيقي فيلم (با آثاري از هنري مانچيني 3 جلد)

نويسنده: هنري مانچيني و ديگران
مـترجـم: گروه پژوهش چنگ
مـوضوع: موسيقي فيلم (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : چنگ
ت : 1376
ص: ـــــ

671. منظومه كردي شور محمود و مرزينگان (متن كردي و ترجمه فارسي)

نويسنده: شورمحمود و مرزينگان
مـترجـم: قادر فتاحي قاضي
مـوضوع: موسيقي محلي ايران ـ كردي (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: ـــــ
م : تبريز
ن : دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات و علوم انساني مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران
ت : 1348
ص: 170

672. منظومه كردي شيخ فرخ و خاتون استي

نويسنده: شيخ فرخ و خاتون استي
مـترجـم: قادر فتاحي قاضي
مـوضوع: موسيقي محلي كردي (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: ـــــ
م : تبريز
ن : دانشكده تبريز، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران
ت : 1351
ص: 178

673. منظومه كردي مهر و وفا

نويسنده: مهر و وفا
مـترجـم: قادر فتاحي قاضي
مـوضوع: موسيقي محلي ايراني ـ كردي (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: ـــ
م : تبريز
ن : دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات تبريز، مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران
ت : 1345
ص: 175

674. منظومه كردي بهرام و گلندام، عنوان ديگر (بيت بهرام و گلندام)

نويسنده: بهرام و گلندام
مـترجـم: قادر فتاحي قاضي
مـوضوع: موسيقي محلي ايراني، كردستان (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: ـــــ
م : تبريز
ن : دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران
ت : 1347
ص: 216

675. منظومه كردي شيخ صنعان

نويسنده: شيخ صنعان
مـترجـم: قادر فتاحي قاضي
مـوضوع: موسيقي محلي كردي (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: ــــ
م : تبريز
ن : دانشگاه تبريز ـ دانشكده ادبيات و علوم انساني، مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران
ت : 1346
ص: 134

676. منوچهري دامغاني و موسيقي

نويسنده: حسينعلي ملاح
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي دانان
كتابخانه: دانشكده ادبيات، دانشگاه تهران
م : تهران
ن : هنر و فرهنگ
ت : 1363
ص: 302

677. موسيقي آوازي ايران دستگاه شور رديف استاد عبداللّه دواحي

نويسنده: محمدرضا لطفي
مـترجـم: ـــ
مـوضوع: موسيقي ايراني ـ شور (آموزش موسيقي)
كتابخانه: دانشگاه تهران
م : تهران
ن : گوتنبرگ
ت : 1354
ص: 33

678. موسيقي از آغاز

نويسنده: پويا خان محمد بيگي
مـترجـم: ـــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تاريخچه موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : حميدا
ت : 1378
ص: 126

679. موسيقي از ديدگاه اسلام

نويسنده: محمد اسماعيل نوري
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي و فقه (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله
م : قم، قم
ن : اسلام، دارالنشر
ت : [بي تا]
ص: 86

680. موسيقي از ديدگاه فلسفي و رواني

نويسنده: محمدتقي جعفري
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (موسيقي و روان)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : كرامت
ت : 1378
ص: 156

681. موسيقي از نظر دين و دانش

نويسنده: سيدمحمدرضا جوهري زاده
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: اسلام و موسيقي
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله و جامعة الزهراء(س) ـ تخصصي ادبيات آيه اللّه سيستاني
م : تهران
ن : مؤسسه مطبوعاتي اسلامي
ت : [بي تا]
ص: 55 ص

682. موسيقي از نظر شرع اسلام

نويسنده: عبداللّه ساجدي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي و فقه (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : اهواز
ن : مؤسسه فرهنگي آيات
ت : 1377
ص: 370

683. موسيقي از نظر مراجع معظم تقليد

نويسنده: جلال محبي
مـترجـم: ـــ
مـوضوع: موسيقي و فقه (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: ـــ
م : تهران
ن : ممتاز
ت : 1378
ص: ـــ

684. موسيقي از نگاهي ديگر

نويسنده: فاطمه مؤمني
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : مهرآوران
ت : 1380
ص: 100

685. موسيقي ايران از آغاز تا امروز 3 ج

نويسنده: غلامرضا جوادي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تاريخچه موسيقي)
كتابخانه: ـــــ
م : تهران
ن : انتشارات همشهري
ت : 1380
ص: ـــــ

686. موسيقي ايراني بر سه تار

نويسنده: مهرداد امين
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله ـ دانشگاه تهران
م : تهران
ن : پارت
ت : 1372
ص: 239

687. موسيقي ايراني

نويسنده: روح اللّه خالقي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي و فقه (اسلام و موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : نشر كتاب
ت : 1364
ص: 120

688. موسيقي ايراني: شيوه كمانچه نوازي

نويسنده: مهدي آذرسينا
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: آموزش كمانچه نوازي (آموزش موسيقي)
كتابخانه: ملي ـ آرشيو موسيقي صداوسيما
م : تهران
ن : سروش (انتشارات صداوسيما)
ت : 1371
ص: 166

689. موسيقي ايراني مقدمه، چهارگاه، همايون و بيات آهنگهاي بي كلام 2 جلد

نويسنده: علي تجويدي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي ايراني ـ ترانه هاي ايراني ـ دستگاه ها (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : سروش
ت : 1370 ـ 1377
ص: 16 ـ 171

690. موسيقي ايراني: يك نگاه جامعه شناختي

نويسنده: مرتضي مهرجويان
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي ايراني (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: ملي ـ آيه اللّه مرعشي رحمه الله
م : تهران
ن : نشر آتش
ت : 1376
ص: 95

691. موسيقي باد

نويسنده: مصطفي رحماندوست
مـترجـم: ــــــ
مـوضوع: موسيقي و شعر (تئوري موسيقي)
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : سازمان پژوهشي و برنامه ريزي آموزشي انتشارات مدرسه
ت : [بي نا]
ص: 48

692. موسيقي براي پيانو (شوپن، نكتورن ها)

نويسنده: فردريك فرانسو شوپن
مـترجـم: محمدرضا گرگين زاده
مـوضوع: موسيقي شناسي (پيانو)
كتابخانه: ملي ايران
م : تهران
ن : سرود
ت : 1377
ص: 9،99

693. موسيقي براي كودكان

نويسنده: بهزاد توكلي
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: آموزش موسيقي
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : زهد
ت : 1379
ص: 8

694. موسيقي براي همه

نويسنده: عزيز شعباني
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي شناسي (تئوري موسيقي)
كتابخانه: دانشگاه تهران
م : شيراز
ن : دانشگاه پهلوي
ت : 1349
ص: ـــــ

695. موسيقي بلوچستان

نويسنده: محمدتقي مسعوديه
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: موسيقي بلوچستان (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: دانشگاه تهران ـ آرشيو موسيقي صداوسيما
م : تهران
ن : سروش
ت : 1364
ص: 330

696. موسيقي بوشهر

نويسنده: يوزف كوكرتز
مـترجـم: محمدتقي مسعوديه
مـوضوع: موسيقي بوشهر (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: دانشگاه تهران ـ ملي
م : تهران
ن : سروش (انتشارات صداوسيما)
ت : 1376
ص: ــــ

697. موسيقي بين النهرين

نويسنده: فرانسيس ويليام گالپين
مـترجـم: محسن الهاميان
مـوضوع: موسيقي بين النهرين (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: آيت اللّه مرعشي رحمه الله ـ ملي
م : تهران
ن : دانشگاه هنر
ت : 1376
ص: 180

698. موسيقي تربت جام

نويسنده: محمدتقي مسعوديه
مـترجـم: ـــــ
مـوضوع: موسيقي تربت جام (موسيقي اقوام و ملل)
كتابخانه: دانشگاه تهران ـ آرشيو موسيقي صداوسيما
م : تهران
ن : سروش (راديو تلويزيون جمهوري اسلامي ايران)
ت : 1359
ص: ـــــ

699. موسيقي جاز تاريخچه تئوري بداهه نوازي و هارموني

نويسنده: آلن فيليپس
مـترجـم: عبدالحسين دي پير
مـوضوع: راهنماي آموزشي جاز (آموزش موسيقي)
كتابخانه: دانشگاه تهران ـ ملي
م : تهران
ن : هنر و فرهنگ
ت : 1373
ص: 79

700. موسيقي 5

نويسنده: جواد ميرزا مصطفي
مـترجـم: ــــ
مـوضوع: آموزش موسيقي
كتابخانه: ملي
م : تهران
ن : مؤسسه فرهنگي نشر آيندگان
ت : 1379
ص: 308