// کتاب / روزشمار شمسي

ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

تاريخ سرگذشت ملت هاست، آناني كه در گستره زمانْ جاودانه مانده اند و آناني كه خودشان و آداب و رسومشان آرام آرام به نابودي، پراكندگي و فراموشي سپرده شده اند. جذابيت اين سرگذشت ها انسان را به مطالعه تاريخ مي كشاند. اما قرآن مجيد افق ديگري از مطالعه تاريخ و بررسي احوال پيشينيان را به رويمان مي گشايد. در اين كتاب مقدس، سير در زمين، گردش در آفاق و مطالعه داستان گذشتگان؛ سرگرمي، قصه گويي و يا افسانه پردازي نيست. مراجعه به تاريخ براي روشن شدن اذهان، پند و عبرت گرفتن از وقايع و حوادث، الگوگيري از شخصيت هاي برجسته و در نتيجه، پيش گرفتن راه تقوا و پرهيزگاري است. تاريخ، آيينه تمام نماي ملت هاست و تامل و تدبر در آن، ضعف ها و قوت هاي اقوام و ملل و نيز علل پيروزي ها و شكست ها را مي نماياند.
تاريخ، خوب و بد و زشت و زيبا را در منظر انسان مي نشاند و رفتار و كُنش و واكنش او را متاثر مي سازد. روز و ماه و سال، واحدهاي سنجش زمان و ظرف وقوع حوادث و پيشامدهاست كه گذر و تكرار ظاهري آنها بهانه اي براي يادآوري شيريني ها و تلخ كامي هاي رخ داده است.
صدا و سيما به عنوان مهم ترين و مؤثرترين ابزار فرهنگ سازي، معرفي مناسبت هاي مختلف و تجليل از شخصيت ها و حوادث زندگي ساز را وجهه همت خود قرار داده است و برنامه هاي مختلفي در روزهاي عادي و برنامه هايي ويژه در مناسبت ها براي تذكار و عبرت ها و پندهاي تاريخي از شبكه هاي متعدد پخش مي كند.
براي آگاهي بيشتر از وقايع گذشته و براي اطلاع از رمز و راز موفقيت هاي چهره هاي ماندگار و راهنمايي درباره آثار بجا مانده از گذشته، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما بر آن شد كهروزشمار تقويم تاريخ را در سه مجلّد قمري، شمسي و ميلادي به ساحت برنامه سازان و فرهنگ سازان ارجمند تقديم نمايد كه پس از انتشار روزشمار قمري در اسفند 1381، اكنون دومين مجلد آن با عنوان روزشمار شمسي عرضه گرديده است. در روزشمار قمري بيش از هزار و دويست و پنجاه مدخل و هزار پاورقي ذكر شده بود اما در تقويم شمسي به بيش از دو هزار مدخل و هزار و پانصد پاورقي اشاره شده است. همچنين جهت سهولت در دستيابي به مطالب كتاب، فهرست اعلام مهم شامل اشخاص و فهرست موضوعي در پايان كتاب درج گرديده است.
همانگونه كه در مقدمه تقويم قمري ذكر شد، براي تهيه اين تقويم، كتب تاريخي متعدد و تقويم هاي مختلفي مطالعه و بررسي شده اند اما از آنجا كه تاريخ دقيق وقوع بعضي از حوادث در منابع اصيل ذكر نشده اند و يا در منابع گوناگون، به طور يكسان نيامده اند، احتمال وقوع خطا نيز وجود دارد.
اين مركز بر آن است تا پس از انتشار اوليه و محدود اين اثر و جمع آوري نظرات متخصصين امر و برنامه سازان، انشاءاللّه در سال هاي آتي، روزشمار كامل و غني تري را تقديم نمايد و قطعا ارشادات و تذكرات خوانندگان محترم بر غناي كار خواهد افزود.
در پايان شايسته است تا از تمام همكاراني كه در تحقيق، تدوين، بازخواني و تهيه اين اثر همت گماشته اند: خانم ها زهرا احمدي، اعظم خوشگفتار، شيده صادقي، مريم رضايي و زهرا متعلم، آقايان سيدمحمدحسين حسيني هرندي و حجت اللّه حجازي و به ويژه جناب آقاي علي حائري كه زحمت تكميل و تحقيق نهايي را برعهده گرفتند سپاسگزاري نماييم.

انّه وليّ التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما