پيش گفتار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

پيش گفتار

در سال سوم هجرت، چهارمين عضو از خاندان عصمت در گستره گيتي رخ نمود و جهان را از فيض حضورش برخوردار كرد. او در برترين خانواده هستي رشد كرد و در محضر بزرگ آموزگاران بشر دانش آموخت. همواره او را در آغوش پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم مي يافتند كه به وي مهر مي ورزد و توجه به او را به ديگران سفارش مي كند. هفت بهار بيش تر نديده بود كه دو سوگ بزرگ، دل مباركش را فرسود؛ ماتم پيامبر و سوگ مادر. پس از اين دو رويداد مهم، دوران خانه نشيني علي عليه السلام آغاز شد و او در اين مدت و در دوره خلافت پدر نزديك ترين دستيار و مددكار ايشان بود ؛ در جنگ ها حضور فعال داشت؛ قضاوت مي كرد واز سوي علي عليه السلامبه سخنراني مي پرداخت و نيز بسياري از فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه را هدايت مي كرد.
با شهادت حضرت علي عليه السلام امامت به او رسيد و روزگار جان فرسا و دوران سخت زندگاني او آغاز شد. معاويه، دشمن سرسخت او و خاندانش تلاش گسترده اي را عليه او آغاز كرد و براي رسيدن به قدرت، از هيچ كوششي فروگذار نكرد. از اين رو، ميان معاويه و امام جنگ در گرفت، ولي معاويه با ترفندي مكارانه و در شرايطي سخت و پيچيده، صلح را بر امام حسن عليه السلامتحميل كرد. امام با بردباري، براي جلوگيري از ريخته شدن خون مسلمانان، با معاويه صلح كرد و خلافت را به او واگذارد. شرط صلح اين بود كه معاويه، خلافت را پس از خود به امام و خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله وسلمباز گرداند، ولي او با حيله گري تمام، فرزندش يزيد را جانشين خود معرفي كرد. از آن جا كه امام با جانشيني يزيد ـ كه انساني بسيار شهوت پرست و خام بود ـ مخالفت جدي نشان مي داد، معاويه تصميم به قتل امام گرفت و در جنايتي هولناك، امام را به وسيله همسرش مسموم ساخت و به شهادت رساند. در مراسم دفن، امويان حتي اجازه ندادند كه امام را در جوار بارگاه ملكوتي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم به خاك سپارند. از اين رو، بني هاشم پيكر مطهر فرزند رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم را به ناچار در قبرستان بقيع به خاك سپردند. اكنون با گذشت قرن ها، آفتاب حسن در آسمان بقيع، شيفتگان حضرتش را به سوي خود مي كشاند.
اين نوشتار در دو بخش سامان يافته است. بخش اول، سيري كوتاه در زندگاني امام حسن مجتبي عليه السلام است و در آن رويدادهاي مهم زندگاني ايشان از كودكي تا ازدواج بررسي شده است. در ادامه، به ويژگي هاي ظاهري و اخلاقي ـ رفتاري امام پرداخته شده و در فصل چهارم، فعاليت هاي امام پيش از امامت در چهار بعد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بررسي شده است. در فصل پنجم اين بخش، شرايط و فعاليت هاي ايشان پس از امامت مورد بررسي قرار گرفته است. فصل هفتم، رويدادهاي زمان شهادت و پس از آن را مي كاود و در فصل هشتم، برخي از سخنان اخلاقي و آموزنده آن امام بزرگوار آورده شده است. در فصل پاياني اين بخش نيز گلبرگي از كرامت هاي امام را آورده ايم.
در بخش دوم؛ يعني بخش همراه با برنامه سازان، به جايگاه والاي امام مجتبي عليه السلام از ديدگاه هاي گوناگون نگريسته و پرسش هايي در زمينه زندگاني امام مجتبي مطرح كرده ايم. در پايان، آثار بيش تري در اين زمينه براي مطالعه بيش تر برنامه سازان گرامي و دست اندكاران محترم رسانه معرفي شده اند.