در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين پژوهش با بهره گيري از آيات، روايات و فتاواي فقيهان گذشته و معاصر، مي كوشد چگونگي و حدود رابطه با كافران (اقليت هاي مذهبي) را در سطح داخلي و ارتباط نظام اسلامي با كشورهاي غير اسلامي در سطح بين المللي تبيين كند.
پژوهشگر پس از بررسي مفاهيم مربوط به ارتباط با كافران و اقسام آنان از ديدگاه اسلام، به مباني و اصول كلي برقراري ارتباط با كافران پرداخته است. آن گاه اصول كلي در روابط صلح آميز و قهرآميز در دو گفتار جداگانه بررسي شده است. سپس در دو بخش ديگر به روابط مسلمانان با كافران و روابط دولت با آنان در عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي، نظامي، سياسي و حقوقي، توجّه شد و دستاوردهاي پژوهشي ره توشه مشتاقان گرديده است.


شناسنامه

حدود ارتباط با كافران كد: 775 نويسنده: سيدمهدى ميرداداشى ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ و صحافى: نگارش نوبت چاپ: اول / 1383 شمارگان: 1500 بها: 1400 تومان حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابك: 2-10-8606-964ISBN: 964-8606-10-2