در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مجموعه حاضر، پژوهشي درباره چگونگي اوضاع حاكم بر دوران زندگي امام باقر عليه السلام مي باشد كه در دو بخش سامان يافته است. بخش نخست با نگاهي به زندگاني امام و ويژگي هاي برجسته اخلاقي ايشان، در ترسيم چهره روشني از امام باقر عليه السلام مي كوشد. سپس جايگاه علمي و تلاش هاي فرهنگي ايشان در زمينه تربيت دانشوران، بنيان گذاري نهضت پوياي علمي در رويارويي با انديشه هاي ناسالم و شبهات ديني بررسي شده است و پس از آن، با نگاهي به عملكرد حكمرانان هم عصر امام و موضع گيري هاي امام در برابر آنان، شرايط سياسي حاكم و مبارزات سياسي امام و ابزار مبارزه ايشان مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در پايان زمينه ها و عوامل شهادت امام، بررسي شده است و با ارائه گلچيني از سخنان گهربار و درس هاي آموزنده امام و كرامت هاي ايشان، ديدگاه برخي انديشمندان اهل سنت در مورد پيشواي پنجم شيعيان آورده شده است. در بخش دوم نيز با ارائه پيشنهادهاي كلي و معرفي سوژه هاي برنامه سازي، كوشيده است مديران و برنامه سازان رسانه ملي را در راستاي بهره برداري از زندگاني امام باقر عليه السلام ياري رساند.


شناسنامه

آفاق انديشه
كد: 839
نويسنده: ابوالفضل هادى منش
ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما
ليتوگرافى: سروش مهر
چاپ و صحافى: نگارش
نوبت چاپ: اول / 1383
شمارگان: 1500
بها: 1000 تومان
حق چاپ براى ناشر محفوظ است
نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما
پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM
تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892
شابك: 7-61-8606-964ISBN: 964-8606-61-7