كوئيلو و مواد مخدر در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

كوئيلو و مواد مخدر

برخي از دوستان كوئيلو تلاش كرده اند كه بخش دردناك ديگري از گذشته او را پنهان كنند؛ دوراني كه مواد مخدر مصرف مي كرد. شايد هم خواسته اند آن را بي اهميت جلوه دهند. كوئيلو با اين نظريه موافق نيست. او نمي خواهد از اين بخش تيره گذشته خود بگريزد؛ بخشي كه او را تا سر حد مرگ برده است.
او كه خود بهاي سنگيني براي اعتياد خود پرداخته است، از سياستِ ضد اعتياد برخي تبليغات انتقاد مي كند و مي گويد كه نبايد به جوانان گفت ماده مخدر، چيز وحشتناكي است. اين كار غلط و گول زدن است:
[چرا تو اين همه با تبليغات عليه اعتياد (و ضد مواد مخدر مخالفي؟]
چون در اين زمينه، گزافه گويي بسيار است، چه در مورد توتون و چه در مورد مواد مخدر. به نظر من، بدترين كار اين است كه آنها را شيطاني جلوه دهند. آنها را به عنوانِ مواد وحشتناك و ناخوشايند و بي معنا جلوه دهند.
اين فقط موجب مي شود كه نسل ها به سوي مواد كشيده شوند. كافي است به جوان ها گفته شود كه مواد مخدر بد است تا آنها به سوي آن جذب شوند. من به نيروي عصيان خيلي باور دارم؛ چون بدونِ آن، زندگي نمي كنيم و جوانان عصيان گر هستند ذاتا و جسما.1
* * *
[چرا تو شروع به مصرف مواد مخدر كردي؟]
دقيقا به دليل عصيان؛ چون مواد مخدر ممنوع بود. هر چه كه ممنوع بود، مرا به خودش جلب مي كرد. براي من و جوانان نسلِ 1968 م. نوعي اعتراض و مخالفت با پدر و مادر بود. ما از راه هاي مختلف اعتراض مي كرديم و يكي از اين راه ها اعتياد بود. من هميشه آدم افراطي بودم و هيچ وقت ميانه رو نبودم. هنوز هم همين طورم. خوشبختانه براي همين است كه به آنچه در انجيل گفته شده، باور دارم. يا سرد باشيد و يا جوشان؛ چون اگر ولرم باشيد، شما را از دهانم قي خواهم كرد.2
* * *
من خيلي افراط كرده بودم: كوكائين، مواد توهم زا، ال اس دي و... بعد قوي ترها را كنار گذاشتم و فقط كوكائين و ماري جوانا را نگه داشتم.
كوكائين، مظهر شيطان است. انرژي شيطاني است كه به تو اين احساس كاذب را مي دهد كه خود را قادر مطلق بداني. بعد تو را نابود مي كند و قابليت تصميم گيري را از تو مي گيرد.3
* * *
به سوگند رها كردن كوكائين وفا كردم. در مورد توتون هيچ قولي نداده بودم و هنوز هم سيگار مي كشم، هر چند مي دانم برايم مفيد نيست.4