در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

هدف از بررسي فضايل پيامبر در اين نوشته، گزينش بخش هاي مهمي است كه به چارچوب خاص كار ما مربوط مي شود. مقصود ما بررسي و تحليل تاريخ كامل زندگي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله نيست، بلكه معيار ما در گزينش اين فضايل، ايجاد وحدت و همدلي ميان مسلمانان از طريق پررنگ كردن نقاط مشترك ميان آنهاست. بهره گيري از قسمت هايي از زندگي حضرت براي رفع نياز روز مردم و رسانه ديني به ويژه بخش برون مرزي از ديگر هدف ها به شمار مي رود.
ازاين رو، مطالب به ترتيب زير بيان شده است:
در فصل اول، ويژگي هاي شخصي، سپس حوادث پيش از بعثت بيان شده است. فصل ديگر به بررسي اخلاق فردي حضرت مي پردازد و در فصلي ديگر رابطه و برخورد حضرت با ديگران در سه بخش بررسي مي شود. برخورد با اشيا پيرامون، برخورد با افراد (منظور افراد ديگر است نه جامعه) و برخورد با خانواده سه بخش اين فصل را تشكيل مي دهد.
در فصل ديگر نويسنده به بررسي رابطه و برخورد افراد با حضرت و به عبارت ديگر مقام و شأني كه حضرت در ديد آنها داشته، مي پردازد. اين فصل به تناسب رابطه افراد با حضرت به دو بخش تقسيم مي شود: بخش اول برخورد اشيا و بخش دوم برخورد اصحاب با ايشان است.
فصل بعد مربوط به حضور پيامبر در جامعه و شيوه حكومت داري حضرت است. در پايان نيز مطالب ضروري درباره آن حضرت بيان مي شود. اميد است كه برنامه سازان رسانه، ما را از پيشنهادهاي مفيد خود محروم نسازند.


شناسنامه

قربانى، على اصغر، 1337 گذرى بر سيره پيامبر اعظم صلى الله عليه و آله در منابع اهل سنت / على اصغر قربانى؛ [براى] مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ ـ قم: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما، 1385. 58 ص. ـ ـ (مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ 1028) 4000 ريال: ISBN 964-514-054-4 فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا. كتابنامه: ص. [57] ـ 58؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1. سنت نبوى. 2. محمد صلى الله عليه و آله، پيامبر اسلام، 53 قبل از هجرت ـ 11 ق. 3. احاديث اهل سنت. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ب. عنوان. 4 گ 4 ق /46/24 BP93 / 297 گذرى بر سيره پيامبر اعظم صلى الله عليه و آله در منابع اهل سنت كد: 1028 نويسنده: على اصغر قربانى ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ليتوگرافى: سروش مهر چاپ: نگارش نوبت چاپ: اول / 1385 شمارگان: 1600 بها: 4000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: 4-054-514-964ISBN: 964-514-054-4