در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين پژوهش به زندگاني و مبارزات جناب ابوطالب پرداخته و در انتها نيز گزيده هاي ادبي و سخنان بزرگان را درباره ابوطالب آورده است.


شناسنامه