// کتاب / چيستي هنر

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

تأمل و توجه به مفاهيمي همچون هنر و زيبايي در ميان انسان ها از سابقه و قدمتي به عمر هزاران سال برخوردار بوده است. به واقع مفهوم هنر و مفاهيم مرتبط با آن همچون زيبايي همواره از دغدغه هاي فكري صاحب نظران، انديشمندان و متفكرين اين علوم بوده است. اگرچه مباحث هنر و زيبايي شناسي همچون ديگر علوم انساني مسير متداومي را طي ننموده است و گاه فيلسوفان به تبع مباحث فلسفي خويش، در آن حيطه به قلم فرسايي پرداخته اند و به عنوان بحثي عارضي، معترض آن شده اند. اما مسير حركت در اين مفهوم حركتي تاريخي بوده است و به تعبير جامع تر، اين علم پس از دوره روشنگري در اروپا، متحول گرديد و خود محور مطالعات و پژوهش هاي مستقل گرديد، كه البته به تبع آن محصولات، چنين مباحثي تا كنون دست آويز علمي انديشمندان و دانش پژوهان در اين عرصه گرديده است. در اين برهه از تاريخ، در كشور ما نيز همگام با ديگر كشورها، مدت هاي مديدي است كه هنر و مباحث پيراموني آن فارغ از آنچه كه هنرمندان به خلق آن همت مي گمارند، تحت عناوين گوناگون دست مايه پژوهش، ترجمه و تدريس قرار گرفته است.
گروه هنر، ارتباطات و رسانه مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما نيز با توجه به اهتمام صاحب نظران، اساتيد و دوستداران مباحث هنر، تلاش كرده است كه با توليد چنين مجموعه مقالاتي، هرچند اندك سهمي در تبيين و ترويج اين علم داشته باشد و به رفع خلأ مباحث نظري در اين حوزه، همت گمارد. چراكه با توجه به كمبود منابع معتبر در اين رشته، طبيعتاً مسير پيشرفت در اين علم و نظريه پردازي و تبيين مفاهيم هنري بومي و حتي اسلامي را براي علاقه مندان به اين حوزه، ناهموار خواهد نمود. دانش پژوهان در اين عرصه، هنوز كه هنوز است نيازمند آشنايي با تفكرات، انديشه هاي رايج در خصوص هنر، حتي از زبان ديگر انديشمندان خارج از اين مرز و بوم مي باشند؛ لذا ترجمان اين مفاهيم مي تواند به غناي منابع معتبر در عرصه هنر، بيافزايد.
گروه هنر، ارتباطات و رسانه از آنجا كه در افق فعاليت هاي علمي خويش، نظريه پردازي، ترويج و توليد علم و توسعه مباحث نظري هنر را قرار داده است، بنابراين با ترجمه اين مقالات وزين و حائز اهميت در عرصه هنر در اين مجموعه كوشيده است گامي مؤثر هرچند كوتاه را در رفع كاستي از اين مباحث بردارد و زمينه را براي همت عالمانه انديشمندان اين حوزه از علوم، مهيا نمايد.


شناسنامه