در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

با توجه به قابليت‌هاي موجود در اينترنت، براي ارتقاي دانش و فن‌آوري و به دنبال آن، دست‌يابي به رشدي پايدار و ريشه‌كني فقر در سطوح ملي و جهاني، بهره‌مندي اثرگذار از اين پديده نوظهور، يكي از عمده‌ترين چالش‌هاي هزاره سوم به شمار مي‌رود. اينترنت و گستره آن و از همه مهم‌تر، نقصان در چارچوب‌هاي نظارتي و مديريتي، جوامع را در عرصه فردي و خانوادگي و اجتماعي، با چالش‌هاي بسياري رو‌به‌رو ساخته است كه در اين ميان، به بروز اشكال تازه‌اي از جرايم، موسوم به جرايم سايبري مي‌توان اشاره كرد. در اين راستا و به سبب امكان دسترسي جهاني به اين فضا، گستره خسارت‌هاي وارده چنان عظيم است كه بنابر برآوردها، جمعيت پانصد ميليون نفري كاربران را متأثر ساخته است. از اين‌رو، پايه‌ريزي راهبرد مديريتي كارآمد و نيز اجراي اثرگذار آنها از ضروريات اين عرصه به شمار مي‌رود. در اين راستا، شناخت دقيق قابليت‌ها و نيز آسيب‌ها براي دست‌يابي به اين مهم، ضروري خواهد بود. در اين مجال، بر آنيم با نگاهي به توان‌مندي‌ها و آسيب‌هاي ياد شده، به قدر توان، به راهبردهاي اثرگذار براي مديريت بهتر اين شبكه با هدف بهره‌مندي مؤثر از حداكثر توان‌مندي‌هاي موجود و به حداقل رساندن آسيب‌ها در سطوح فردي، خانوادگي، اجتماعي و جهاني اشاره كنيم.


شناسنامه

عنوان و نام پديدآورنده:راهبري و مديريت بهره گيري از اينترنت/فاطمه السادات علوي

كد:1797

بهمن ماه 1390

تهيه كننده و ناشر:مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما