در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

امروزه يكي از مسائل و مشكلات جوامع مختلف، وجود گروهها و افراد كجرو است كه به دلايل گوناگون روز به روز گسترش تأسف باري دارند.
گسترش روزافزون اين مشكل، روان شناسان، متخصصان تعليم و تربيت و پژوهشگران علوم اجتماعي را بر آن داشته كه به صورت جدّي تر، به اين معضل اجتماعي ـ بشري، بينديشند و در جستجوي شناسايي زمينه ها و ارائه راه حلهاي ممكن و مؤثر برآيند.
از آنجا كه مشكل كجروي، عمدتا دامنگير گروه بالنده و جوان هر كشور است، اگر مصلحان، مربيّان، انديشمندان و مسئولان ذي ربط جامعه، از انجام رسالت عظيم خود در اين مورد، غفلت نمايند و يا به تسامح بگذرند، جامعه با خطر بزرگ از دست دادن آينده سازان خود، و در نهايت فروپاشي مواجه خواهد شد.
در اين ميان صدا و سيما به عنوان رسانه اي مسئول و كارآمد، مي تواند نقش تعيين كننده اي در اين خصوص، ايفا نمايد. مقاله حاضر نيز كه به كوشش جناب آقاي فتاحي به رشته تحرير درآمده، در پي انجام چنين رسالتي تهيه شده است.


شناسنامه

عنوان و پديدآورنده:حسين فتاحي


كد 413


مرداد ماه 1377


مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما
گروه تربيتى و روانشناسى