در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

چهره تيره و تار فقر همواره متفكران دردمند را به انديشه واداشته است. مكاتب فكري گوناگون با تكيه بر معارف بشري براي حل اين مشكل راه هاي متفاوتي را فراروي بشر نهاده اند. چهره تابناك حضرت علي(ع) همواره مشعلي فروزان فراراه تاريخ انديشه بشري بوده است. بدين جهت بهره گيري از معارف اين امام بزرگوار مي تواند راهگشاي بشر در مواجهه با اين پديده هولناك باشد.
روايات اميرالمؤمنين در زمينه فقر بسيار است و هر يك وجهي از وجوه فقر را روشن مي سازد؛ وجوهي مانند: علل و آثار فقر، ويژگيهاي فقر، رابطه فقر با ساير عوامل اجتماعي و ...
در مجموعه حاضر كه متشكل از شش مقاله است، سعي شده تا به ميزان توان از خرمن معارف حضرت علي(ع) بهره گرفته و به تبيين برخي از وجوه فقر پرداخته شود.
عناوين مقالات اين مجموعه و نويسندگان آن از اين قرار است:
1 ـ فقر و آثار زيانبارش بر انسان محمدرضا يوسفي
2 ـ راهبردهاي اقتصادي فقر ستيزي سيدرضا حسيني
3 ـ وظايف توانگران در برابر نيازمندان شجاعي
4 ـ فقرزدايي در شيوه رفتاري اميرمؤمنان سيدرضا حسيني
5 ـ رابطه فقر و زهد علي اصغر هادوي نيا
6 ـ آسيب شناسي فقر سعيد فراهاني فرد
اميدواريم، مقالات اين مجموعه، گامي كوتاه در جهت تبيين برخي از وجوه فقر باشد.


شناسنامه

کد: 221 مهر ماه 77 مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما گروه اقتصاد