در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مجموعه حاضر، گزارشي است مختصر درباره نقش امام خميني(ره) در احياي تفكر ديني، امام خميني به عنوان مهمترين و برجسته ترين مصلح و احياگر دوران معاصر، در زمينه هاي مختلف، بخوبي نقش احياگري خود را ايفا نمودند كه «احياي تفكر ديني» يكي از مهمترين آنها محسوب مي گردد. بديهي است بازكاوي و پي جويي نقش امام خميني در ابعاد گوناگون اين مسأله، فرصتي بيش از مجموعه حاضر و مجالي گسترده تر را مي طلبد. با اين وجود، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما به منظور تهيه متن براي برنامه اي مناسب، در اين مجموعه تلاش كرده است زوايايي از اين مسأله بسيار مهم را در قالب حمسيزده محور، با زباني آسان بررسي نمايد.


شناسنامه

مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما كد: 447 ـ شهريور ماه 78