در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مباحث و محورهايي كه در منابع ديني ما از ديرباز مطرح بوده و امروزه مي تواند در زمينه مسائل سياسي و بويژه موضوع بحث حاضر، ما را ياري رساند، وجهه همت اين نوشتار است. در سراسر اين گزارش، هفت محور از مهمترين عناوين مرتبط با موضوع طرح شده است كه هر يك در فصل جداگانه اي تدوين و ارائه مي شود. در هر فصل كوشيده ايم تا ضمن بررسي جايگاه و اهميت موضوع مورد نظر، رابطه آن با بينش سياسي دلايل و شواهدي از گفتار پيشوايان معصوم(ع) در اين زمينه طرح شود و با جمع بندي و نتيجه گيري خاتمه يابد.
اميد است كه اين پژوهش ـ با همه كاستي هايي كه دارد ـ بتواند زمينه هاي طرح جامعتر اين گونه مسائل را فراهم نموده دست اندركاران و كارگزاران نظام اسلامي، بويژه مروّجان ارزشها و آموزه هاي ديني را در صدا و سيماي جمهوري اسلامي، در انجام وظيفه ديني و ترويج سياستهاي مبتني بر دين ياري رساند.


شناسنامه

عنوان و نام پديدآورنده:برخي از شيوه هاي تعميق بينش سياسي/عبدالقيوم سجادي

كد:24

تيرماه 1377

تهيه كننده و ناشر:مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيمامركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما
كد: 466 ـ گروه سياسى